juli 27, 2011

Tim­buktu berät­tar att albu­mets titel, ”Sagolandet”, syftar på den sta­dig­va­rande dröm­till­varo han som liten fan­ti­se­rade om att uppnå. Samma till­varo som i rea­li­te­ten till slut blev för oho­tad och häm­made både kre­a­ti­vi­te­ten och lusten.

Till slut ver­kar luf­ten ha tagit slut innan­för kort­hu­sets skyd­dande väg­gar, sam­ti­digt som året 2010 i övrigt visade sig bli ett rik­tigt tufft och prö­vande år för Timbuktu.

I den här inter­vjun minns Tim­buktu exakt när vänd­ningen kom. Kväl­len då han hit­tade till­baka till rap­pen och text­för­fat­tan­det var den 15 sep­tem­ber 2010, och han kal­lar ”Sago­lan­det” lite skämt­samt för hans ”comeback”

Klicka här för att läsa min inter­vju med Tim­buktu hos Gaffa.

0 | Kommentera! | , , ,


augusti 22, 2010

Okej, här kom­mer min spel­lista i P3 för ons­dags­kväl­len den 18 augusti mel­lan 22– 24.00. Jag spe­lade svensk soul, det lilla vi kan klassa som svensk r’n’b och så lite saker där­mel­lan som kan klas­sas som svensk pop helt enkelt. Där­ef­ter blev det lite ny svensk hip­hop för att avsluta med några klas­si­ker. Fick inte med allt jag ville, men det var två väl­digt sköna tim­mar i P3.

22:03 Demetrius Price — ”No Hol­din’ Back”
22:07 Christian Falk & Demetreus — ”Make It Right”
22:11 Eric Gadd — ”Riding High”
22:15 Advance Patrol + Pau­line — ”Mitt Ex”
22:19 Hel­luva + Masayah — ”Ain’t Nobody’s Busi­ness”
22:24 Sam­son For Pre­si­dent — ”I Can Stand The Pain (Singel 1)”
22:28 Pro­mi­nent — ”She’s My Reli­gion”
22:31 Blac­knuss — ”Dinah”
22:36 Snook + Vero­nica Mag­gio + Pet­ter — ”Inga Pro­blem”
22:39 Aleks — ”Andra Por­ten”
22:44 Oskar Linn­ros — ”Från Och Med Du”
22:47 Kaah — ”Kaahlla Mig”
22:51 SLS — ”Tras­hin’ /DLX version/”
22:55 Money­brot­her — ”They’re Buil­ding Walls Around Us”
23:07 Masayah — ”Hate It Or Love It”
23:09 Hyg­her Baby — ”Won’t Get That (From Me) (Waxos Vs. Cir­cus Rmx)”
23:13 Daniel Adams-Ray — ”Dum Av Dig”
23:17 Robyn — ”Be Mine”
23:21 Kaah — ”Dom Tit­tar När Jag Dan­sar”
23:25 Muneca Sis­tema & Notch — ”Here Comes The Rain”
23:29 Tris­tes Tig­res + Sir Speedy — ”Poco A Poco”
23:33 Onta­rio — ”Ey Shuno”
23:38 Mar­cus Price & Carli — ”Mat Bira Kvin­nor Weed”
23:41 Stock­holms­syndro­met — ”Lasta”
23:44 Absent Min­ded — Buck Aka Thief — ”Yes, Yes, Y’all”
23:47 Tho­mas Rusiak + PeeWee — ”Suc­kers”
23:51 Infi­nite Mass — ”Comp­town 2 Stock­town”
23:55 Loop­troop + Tim­buktu + The Chords + MBMA — ”Feel So Good”

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juni 26, 2010

Musik­hjäl­pen, ett insam­lings­pro­gram som 2009 led­des av mig Ame­tist, Jason (Tim­buktu) och Chris­ter. Vi sam­lade in mer än 5,7 mil­jo­ner kro­nor i kam­pen mot Malaria.

0 | Kommentera! | , , , , ,


juni 7, 2010

Det jag säger är att vi i fre­dags öppnade upp vår VIP-telefon och då ringde plöts­ligt Pato Pooh in och bad om hjälp med att hitta rek­vi­sita han behö­ver till sin musik­vi­de­o­in­spel­ning. Han behövde bland annat: en kvinn­lig super­man­dräkt, en svart piska, en strut med rosa mjuk­glass, sti­lett­kniv, en napp­flaska ed mjölk, en säng. Ken Ring smsade in och menade att han har de mil­jo­ner som fat­tas på svensk hip­hops konto… och Eboi och Gla­ciuz pre­miärspe­lade sina nya låtar.

In här för att se bil­der och lyssna på det hela!

Dess­utom redde vi ut gre­jen är med P Diddy. Kakan Her­mans­son, del i La Vida Locash-crew och klub­bar­ran­gör, ville reda ut vad hypen kring Diddy är som hon anser vara en usel rap­pare. Dj Jens från Soul Underground-radio (hiphop-radio som gått i 15 år) gick till för­svar och pra­tade om P Did­dys stjärn­sta­tus. Ame­tist och pro­du­cent David fyllde i med att Diddy bl.a pro­du­ce­rad Mariah Careys platta och många and­ras… och Big­gies såklart. Frå­gorna ledde till den eviga frå­gan om pro­du­cen­ter måste greppa mic­ken som Tim­ba­land och Kanye West exem­pel­vis… och om hur pass Big­gies död bidra­git till Did­dys storhet.

0 | Kommentera! | , , , , ,


februari 10, 2010

Hör du det?

Andreas Grega är orsa­ken. Sång­a­ren som efter live­gi­gen sät­ter sig på scen­kan­ten, tar fram ett drag­spel och spe­lar för de i publi­ken som vill hänga kvar… kil­len som gärna sta­ge­di­vear, innan första låten. Han som efter spel­ningar tar sig ut med ban­det utan­för are­nan och kör akus­tiskt för de som varit för unga för att komma in. Han som sjunger om sitt hjärta som till­gäng­ligt och sår­bart. Han som gärna tar med sig sin katt till fotograferingar.

Andreas har möbelsnic­keri som första yrke, ett uppe­håll han gärna för­svin­ner in i, i slu­tet av dagar med många inter­vjuer och upp­märk­sam­het. Det blir myc­ket av den varan just nu efter hans för­bandsturné med Guldmicken-vinnaren Lars Win­ner­bäck, upp­trä­dande på P3 Guld-galan, sam­ar­be­tet med Tim­buktu, Pro­moe och Supreme, och rele­a­sen av debu­tal­bu­met ”En sak i taget”.

Han berät­tade för mig att möbelsnic­ke­riet till skill­nad från musik­ska­pan­det ger hans kre­a­ti­vi­tet ramar. Träet är levande och anger reg­ler, musi­ken kan han ge sig an häm­nings­löst. Och man får käns­lan att det är så han vill ha det. Gräns­löst och mått­löst. Andreas Grega är en romantiker, en reflek­te­rande out­si­der som vill sluka värl­den och känna alla käns­lor som den erbjuder.

In här och lyssna på min inter­vju med honom (Del 2).

Andreas dröm­mer om att samla in klot­ter från skol­böc­ker och ställa ut dom, upp­de­lad på lek­tio­ner. Und­rar om klott­ret på mat­te­lek­tio­nerna skil­jer sig från svenska­lek­tio­ne­ras klotter?

http://www.andreasgrega.com

2 | Kommentera! | , , , , ,


januari 20, 2010

Mest choc­kad var STOR som vann pri­set för årets Hiphop/Soul. Moham­med Ali som var den publikt mest tip­pade vin­na­ren i kate­go­rin applå­de­rade ödmjukt för sin Ayla-kollektivmedlem. Run­tom i salen hörde jag dock en våg visk­ningar med frå­gan: ”Vem är STOR”? vil­ket får mig att hop­pas att P3 fak­tiskt ser till att spela sina vin­nare (och nominerade).

Kväl­lens mest intres­santa upp­trä­dande gjor­des av en oslag­bar kraft­kombo bestå­ende av Salem Al Fakirs alias Damien Adore, duon Stay Gold bestå­ende av Carli Löf och Måns Glae­ser, Spank Rock och Robyn.  Dun­der­pre­miä­ren fick mig att exal­te­rad skrika efter mera, mera, mera inombords.

Mest nyfi­ken blev jag på möbelsnic­ka­ren Andreas Grega som under flera år tur­ne­rat med live­ban­det Kung­ers och senare sup­por­tat Lars Win­ner­bäck. Nu är han aktu­ell med debu­tal­bu­met ”En sak i taget”.

Mest lyck­lig blev jag över att Sala­zar Brot­hers (Red­line) repre­sen­te­ra­des två gånger bland vin­narna. Som pro­du­cen­ter för ”Årets Låt”: Mando Diao — ”Dance With Some­body”, och som pro­du­cen­ter för ”Årets hiphop/soul”-vinnare: STOR. Två vitt skilda gen­rer och ljud­bild. Båda lika kompetent.

Ps. Återi­gen fick Kent ett pris. Jag för­slår att både Gram­mis och P3-Guld inför en ny kate­gori som de kal­lar ”Årets Kent-pris”. Så får man saken ur värl­den varje år.

(klicka på bil­derna för slide och förstoring)

(more…)

2 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


januari 4, 2010
Teamet, Musikhjälpen 2009

Tea­met, Musik­hjäl­pen 2009

Janu­ari är här och det är dags att sparka undan mystäc­ket och kasta sig till­baka i ekorr­hjul och våra våra van­liga ruti­ner. Per­son­li­gen ser jag fram emot det, för jag gil­lar när det hän­der saker, för då kän­ner jag att jag lever.

Pro­jek­tet sam­lade in över 5.7 mil­jo­ner kro­nor. Jag skri­ver ”pro­jek­tet” och inte ”vi” för jag anser att det hela är svenska fol­kets verk. 5,7 mil­jo­ner är en fan­tas­tisk summa med tanke på att peng­arna främst kom­mer från rätt små bidrag från enskilda svenska indi­vi­der, rätt unga pri­vat­per­so­ner och inte främst från företag.

Som många andra visste inte vi att det dör ett barn var tret­tionde sekund i Mala­ria som alltså är en fat­tig­doms­sjuk­dom vil­ket inne­bär att vi kanske hade utro­tat och även haft ett vac­cin mot Mala­ria om den varit utspridd i Väst­värl­den. Det hela hand­lar om vad de län­der som har råd pri­o­ri­te­rar… Jag menar, medi­cin som botar en drab­bad per­son kos­tar endast fem kro­nor. Och ett mygg­nät som kan skydda uppe­mot fyra per­so­ner mot mala­ria kos­tar runt fyr­tio kro­nor. När vi lyc­kats för­medla dessa siff­ror var det som att en damm brast. Bidra­gen rul­lade in. Och inne i huset kän­des insam­lingen bit­vis som en folk­rö­relse. Det hand­lade om att göra det själv, att för en stund inte behöva för­lita sig på poli­ti­ker som ska ta beslu­ten om att hjälpa behö­vande, inga avtal som ska skri­vas under av män i kosty­mer… nu tog vi det till­baka, nu gjorde vi det själva. För vi insåg att vi kunde. Och det var magiskt. Och det var där­för vi grät när vi sa våra sista ord i radion.

Jag är en cyni­ker. Jag har inte myc­ket till­tro eller hjärta för poli­ti­ken. Poli­ti­ken svi­ker mig hela tiden, vi har en dålig rela­tion. Mak­t­ord­ningen i värl­den får mig att känna mig makt­lös. Att det gene­rellt är den vita medel­ål­ders man­nens pre­fe­ren­ser och refe­rens­ra­mar som styr vår värld gör mig fru­stre­rad. Att vi män­ni­skor oftast är bric­kor som mani­pu­le­ras och styrs likt mari­o­nett­doc­kor i pro­fi­tens och kapi­ta­lis­mens anda gör mig arg. Att san­ningen ibland mör­kas gör mig sårad. Arbe­tet med Musik­hjäl­pen blev i min värld en liten luft­ficka. För en stund hade vi van­ligt folk mak­ten att för­ändra. Vi tog det till­baka. Jag kom­mer att för­söka ta med mig den här käns­lan i hjär­tat nu. Jag ska för­söka bibe­hålla den glöd som tän­des och som värmde mitt bröst. Jag fick se att män­ni­skor vill göra det bättre för sina med­män­ni­skor. Att du pre­cis som jag bryr dig.

Och du, efter att pro­gram­met har sänts i radio och web-TV dyg­net runt, TV nit­ton tim­mar om dyg­net har unga män­ni­skor lyc­kats bevisa att de visst vill ha pro­gram som enga­ge­rar och utma­nar. Att vi inte alls bara vill under­hål­las med för­strö­else a la Anna Anka. Unga män­ni­skors vilja, intel­li­gens och enga­ge­mang kan vara underskattat.

(Klicka för för­sto­ring, är bil­den för stor kan grabba den och ”dra” den uppåt)

9 | Kommentera! | , , , ,


januari 4, 2010

Innan jag kör på med att musik­blogga här på sidan läg­ger jag upp mina favo­rit­klipp från musik­hjäl­pen här som du kan titta på.

Det första klip­pet är när vi avslu­tat upp­dra­get att samla in pengar i kam­pen mot mala­ria. Fil­men visar sista minu­ter i huset bakom mik­ro­fo­nerna och våra första utan­för i det fria. Vi grät nog cirka fem gånger på mindre än två timmar.

Jag och Jason bör­jade använda begrep­pet ”Bob Hans­son i mitt hjärta” efter att för­fat­ta­ren, poe­ten och kär­le­kens kri­gare Bob Hans­son kom förbi oss i stu­dion och läste upp en dikt han skri­vit. Dik­ten var spe­ci­al­skri­ven till en lyss­nare som ”köpt den” och gett peng­arna till vår sak. Dik­ten berörde, moti­ve­rade svenska fol­ket, gjorde oss ödmjuka inför livet, och fick mig att gråta.

En annan favo­rit var när min vän Musse Has­sel­vall och Usama Aziz kom förbi, bidrog till insam­lingen genom att auk­tio­nera ut brott­ning med Musse och pas­sade på och brot­tade ner oss. Usama skrev sedan på sin blogg att jag gett dom mest mot­sånd. Ha!

(Du hit­tar fler av mina favo­rit­klipp från Musik­hjäl­pen på min Youtu­be­ka­nal: http://www.youtube.com/Loveassault)

1 | Kommentera! | , , , , , , ,


november 18, 2009

Det är så här­ligt att få vara med i den här eran av svensk hip­hop. Jag har ju inte varit med från bör­jan, inte varit aktiv inom musiksce­nen när sam­lingen Side­walk Head­li­ners kom ut 1998 och tiden då dagens lejon och vete­ra­ner som Pet­ter, Tim­buktu och Ken Ring slog ige­nom. Men jag är rik­tigt glad över att vara del av den nya svenska hiphop-historian.

Jag läng­tar redan till tredje omgången med svensk hip­hop på Mose­backe i sam­ar­bete med Yes!. I två omgångar har  vi valt en lineup bestå­ende av de vi tror är en del av svensk hip­hops fram­tid för en kon­sert­kväll. Första omgången novem­ber 2008 blev det Pato Pooh, J-Son, Henok Achido, Ally­a­wan, Prop Dylan och STOR. Anda omgången okto­ber 2009 blev det Moham­med Ali, Laby­rint, Näääk & Safe­houseStaff och Zacke.

Det är så kul att få upp­leva hur snabbt det rör på sig mitt under näsan på en. De flesta av den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter gör sina första radi­o­in­ter­vjuer i mitt pro­gram och jag har fått chan­sen att bli den första att recen­sera och skriva om dom i dags­pres­sen. Flera av dom som Adam Tensta, Pato Pooh och J-Son sit­ter idag i TV4s mor­gon­soffa, och sig­ne­rar tishor i SVTs Lilla Aktuellt.

Det är här­ligt… vi befin­ner oss i en myc­ket spe­ci­ell tid för gen­ren i Sve­rige, nu föds nästa decen­ni­ums stjär­nor som ska figu­rera i are­nan sida vid sida om vete­ra­nerna. Are­nan var mogen, och det ska­pa­des medi­e­ka­na­ler som kunde fånga upp. Kanske är vi lite omed­vetna om det som hän­der nu, men jag är helt tagen. Titta själv… nu sit­ter de där.

3 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , ,


november 1, 2009

Under MMA-galan i Stock­holm igår kväll rul­lade kam­panj­fil­men för mänsk­liga rät­tig­he­ter i Iran jag gjorde med hjälp av en del vän­ner i som­ras. I fil­men med­ver­kar en del svenska hiphop-artister som ställde upp för saken och den rul­lade flera gånger igår kväll.

Jag vill tacka Supe­rior Chal­lenge för att ha berett plats åt saken under sin fan­tas­tiska gala som bara fort­sät­ter växa och för­gylla. Vill tipsa dig som ännu inte gått på galan att se till att göra det nästa år. Min egna bak­grund i saken är att jag trä­nat ett antal år och var skri­bent och redak­tions­chef i kamp­sports­ma­ga­si­net Fight­life Magazine tidigare.

Här är fil­men i sin hel­het.

Och en arti­kel i Afton­bla­det om fil­men. Och en i nyheter24.

Som slut­ord vill jag säga att en av mina önsk­ningar är att få upp­leva mer medie­be­vak­ning på kamp­sport, och att rap­por­te­ringen behand­lar spor­ten som just sport, med fokus på tek­ni­ker, stra­tegi, fys och spor­tens histo­ria. Den svenska sport­jour­na­li­sti­ken lig­ger i lä med sin kon­ser­va­tiva syn på spor­ten, och gör att kamp­sor­ten på sätt och vis befin­ner sig i ett utanförskap.

2 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 212

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv