maj 20, 2012

Som­ma­ren står vid trös­keln och med den en hel del musik­fes­ti­va­ler run­tom i lan­det. Men fes­ti­val­be­sö­ket kanske inte blir som jag tänkt mig, mär­ker jag nu. Soci­al­sty­rel­sen över­vä­ger näm­li­gen att sänka voly­men på musi­ken jag vill lyssna på. Socialstyrelsen grun­dar sitt över­vä­gande på ett utta­lande av pro­fes­sor Stig Arlinger. Stig fick i upp­drag att granska ris­kerna med höga ljud­ni­våer och menar att ljud­ni­vån på bland annat kon­ser­ter, bio­gra­fer och klub­bar bör sän­kas med hela tre deci­bel till 97 för vuxna vil­ket på en loga­rit­misk skala (som deci­bel är) inne­bär en väl­digt märk­bar nivå­sänk­ning. Han har gått ige­nom forsk­ning på områ­det och hit­tat ”några skräm­mande djur­för­sök där man expo­ne­rat för­söks­djur för ljud­ni­våer som är unge­fär jäm­för­bara med vad som upp­står på en typisk pop­kon­sert” (Ekot 24/4). Djurförsöken har visat att trots att hör­seltrösk­larna för­bli­vit nor­mala efter lju­d­ex­po­ne­ringen, har en viss för­änd­ring i snäc­kan kvarstått. Socialstyrelsen med­ger att arrange­mang i Sve­rige är bra på att hålla sig inom nuva­rande deci­bel­grän­ser men Stig Arlinger påpe­kar ändå att det finns en risk för att folk ska­dar sin hör­sel även om dagens krav på ljud­ni­vån (100 deci­bel för vuxna) fort­sätt­nings­vis följs.

Innan soci­al­sty­rel­sen sän­ker voly­men ska det dock göras en kon­se­kven­sa­na­lys för att se om beslu­tet är rim­ligt med hän­syn till even­tu­ella eko­no­miska effek­ter på musikarrangemangs-branschen. Bra idé, kan man ju tycka. Per­son­li­gen har jag någon gång läm­nat kon­ser­ter för att volym­ni­vån varit för låg och många gånger stått i publik­ha­vet och kla­gat på att voly­men inte är till­räck­ligt hög. Jag vill känna basen dunka mig i bröst­kor­gen. Jag före­drar att använda öron­prop­par hellre än att voly­men sänks för jag vill befinna mig bland fysiskt känn­bara ljud­vå­gor, då kän­ner jag att jag fått valuta för biljettutgiften. Hela situ­a­tio­nen påmin­ner mig om när jag var ton­å­ring och mina för­äld­rarna plöts­ligt kom in i flick­rum­met och sänkte musi­ken, det är exakt samma irri­ta­tions­käns­lor som när en makt­ha­vande instans hind­rar min njutning. Jag vär­de­sät­ter min njut­ning högt. Musik fun­ge­rar som en känslo­mäs­sig urladd­ning, och pre­cis som fysisk trä­ning är det inte för­rän du utma­nat max­po­ten­ti­a­len som det kan ske.

Vad sägs i stäl­let om att lagstadga om till­gäng­liga öron­prop­par på eve­ne­mang där höga ljud­ni­våer före­kom­mer? Och om deci­bel­sänk­ningen blir verk­lig­het und­rar jag vad Soci­al­sty­rel­sen har tänkt göra med nyårsaf­ton, ska vi ha ljud­däm­pare på rake­ter och smällare? Och har Stig Arlinger befun­nit sig i en fot­bollsklack när de är i gasen? Hur tän­ker Stig att Soci­al­sty­rel­sen ska sänka deras volym?

(Pub­li­ce­rad i Göte­borgs Pos­ten 13 maj 2012)

0 | Kommentera! | , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv