januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juli 14, 2010

(klicka på bilerna för förstoring)

Då är ännu en säsong med lan­dets enda och största hip­hoppro­gram med fokus på det svenska är slut och som­mar­vi­lan tar vid. ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” hål­ler fort­fa­rande for­tet med högst web­träf­far av alla pro­gram på Met­ro­pol. Inpo­ne­rande av ett pro­gram som klas­sas som ”smalt” av många. Nytt för den här säsongen har varit ännu fler lyss­nare från hela lan­det, att du som lyss­nar kun­nat hänga på pro­gram­mets face­book­sida under live­sänd­ning­arna och genom det delta i pro­gram­met, och en extra sats­ning på Fokus­gäs­ter som inte är från Sthlm, Gbg och Malmö.

Säsong sju har varit lite av en peak. Svensk hip­hop leve­re­rade förra året flera nya stjärn­skott, ja om man inte har koll på det som sker under­ground. Många så kal­lade nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter slog sig ige­nom och eta­ble­rade sig även för den breda mas­san… det var gram­mis­no­mi­ne­ringar och fes­ti­val­spel­ningar. I vår har många av de nam­nen legat lite lågt, och istäl­let har en hel del andra tagit plats. Fokus­gäs­ter denna säsong:

Prop Dylan, Mag­nus Ryt­ter­stam, Hou­man Sebg­hati, Andreas Grega, Mofeta & Jerre, Car­lito, Zacke, Stock­holms­syndro­met, Embee, Byn Clic­ken, Mys­ticman, Pet­ter, Mar­cus ”Mackish” Price, Gorilli, Marc Ström­berg (Tare Lungt 1– 4), NewKid, Dekan (vin­na­ren av The MC HT-2009), Chipchop­pin Order, Salem Al Fakir och Mil­lion Sty­lez, Eboi & Gla­ciuz, Dal­tone

Det ska bli spän­nande att se vad hös­ten 2010 har att bjuda på.

Vad kom­mer Adam Tensta att bjuda på? Hur kom­mer ”hans cool” att låta i nya kom­mande albu­met?
Kom­mer Tim­buktu att satsa vidare på sin radi­o­pro­gram­le­dar­kar­riär?
Vem blir nästa säsongs stora stjärn­skott som bre­a­kas?
Kom­mer Tof­fer leve­rera en höst­dar­ling som han gjorde med vår­dar­lingen ”Vifta med hän­derna”?
Kan stock­hol­mare claima Öris som deras nu när han flyt­tat till huvud­sta­den?
Kom­mer Sve­rige krylla av mer mini­ma­lis­tiska Skwee-beats?
Kom­mer Ken Ring att flytta till Kenya igen och kom­mer hans ung­doms­fot­bollslag Crack Uni­ted att komma till Cham­pi­ons Lea­gue?
Hur blir det med Pet­ters Twit­ter­maf­fia STM? kom­mer de fort­sätta twittra?
Hur bra är sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion?
Kom­mer STOR att bli större?

Följ ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop i höst”, det är ju där du får höra allt först. Dess­utom kom­mer pro­gram­met som van­ligt att pre­sen­tera nya stjärn­skott och pre­miärspela ny musik. Vill TACKA alla som lyss­nat på pro­gram­met och varit med i dis­kus­sio­nerna. Tack för alla mail, sms och kom­men­ta­rer på facebooksidan!

Tills dess kan du gå in på ”Tidi­gare Pro­gram” och se bil­der lyssna igen på det du mis­sat. Och du… följ Evo­lu­tion. Gör det. Sista släp­pet var singel med Laby­rint: www.evolutionhiphop.se

Pro­gram­met är till­baka fre­dag 27 augusti.

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


maj 31, 2010

I fre­da­gens ”Kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” satt Mil­lion Sty­lez och Sam-E från Medina i Stäm­man . De båda pra­tade om hur det kom­mer sig att det i Sve­rige ver­kar fin­nas färre artis­ter med öppen reli­giös pro­fil såsom Com­mon och Mos Def. Vad är det med den svenska men­ta­li­te­ten och kli­ma­tet som gör att det inte är lika själv­klart för artis­ter att använda sin musik som en kanal för at sprida sin tro? de lyss­nare som var med i pro­gram­mets facebook-sida hade en hel del teo­rier kring frå­gan. Mil­lion Sty­lez har pre­cis släppt sitt nya album ”Eve­ryday” som lovor­dats en hel del, han berät­tade om den, de många och långa tur­néer han varit på senaste tiden och att han spe­lat för en publik på 60.000 per­so­ner. Mil­lion berät­tade att det för honom är natur­ligt att använda musi­ken för att sprida bud­skap om and­lig­het, att det är ett med­ve­tet val. medan Sam-E från Medina som är mus­lim berät­tade var­för han inte gjort det inom sin musik, och de pro­blem han stött på med anled­ning av sin tro och sitt yrke… bland annat har han fått skicka brev till varenda imam i landet.

Melika från blog­gen Duve­tInte var i stu­dion och berät­tade om sin doku­men­tär­film ”En resa genom hip­hops­ve­rige” som hon fil­mar just nu, Ametist pre­miärspe­lade låtar, The MC var Sound från S.T.I.C.S och Stock­holmsyndro­met som släppte sitt album den här dagen kom förbi pro­gram­met och körde ”Nata Cash” live, det måste du höra!

En del lyss­nare höjde på ögon­bry­net när de fick veta att Salem Al Fakir var Vec­kans Fokus­gäst… innan de hörde intrvjun med honom. Hela hiphop-Sverige myste med Salem som redde ut sin musi­ka­liska bak­grund, om sin bebland­ning med hip­ho­pen i Sve­rige och skill­na­den mel­lan att jobba med att skapa hip­hop och mer pop­o­ri­en­te­rad musik som han gör annars. Salem berät­tade vad han tyckte om hip­hop första gången han hörde det och var­för han sedan kom på att den var så geni­a­lisk. Och sen kom han på att det är nu i och med att han är med i Kär­lek­s­at­tac­ken som han slår ige­nom på riktigt…

Klicka här för FLER bil­der och för att lyssna igen! (Alltså: fler bil­der, fler bil­der, fler bil­der. Klicka på län­ken nurå).

Stock­holms­syndro­met körde ”Nata Cash” live!

Ame­tist kom­mer på Sam-E med något…

Stock­holms­syndro­met

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv