oktober 20, 2012

Betyg: 3 av 5
Artist: Brandy
Skiva: Two Eleven

Nuför­ti­den blir man för­vå­nad när RnB-artister väl­jer RnB som låter som gen­ren gjorde under 90-talet. Brandy kunde ha anam­mat house­in­flu­en­ser såsom många av hen­nes gen­re­kon­kur­ren­ter har gjort senaste åren men väl­jer att igno­rera de största tren­derna. Istäl­let sam­ar­be­tar hon med Frank Ocean, samplar Lykke Li och ger oss RnB som är för­tro­lig och var­sam med berät­tel­serna i cent­rum. Ski­van inne­hål­ler få radi­o­spår men många till­fäl­len till reflektion.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
oktober 20, 2012

Betyg: 3 av 5
Artist: Pink
Skiva: The truth about love

Hon är san­no­likt mainstream-popmusiken mest tro­vär­diga artist och då inte endast på grund av fan­tas­tiska sång­pre­sta­tio­ner. Pink trot­sar popens slät­strukna pur­het och utta­lar alter­na­tiva syn­sätt på kär­lek och sex med kre­di­bi­li­tet som endast en kvinna över 30 har. På sjunde albu­met får hon äntli­gen till balan­sen mel­lan pop och pun­kat­ti­tyd och stic­ker ut i mäng­den. De åter­kom­mande Disney-liknande bal­la­derna kunde plat­tan emmel­ler­tid gott ha varit utan.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
september 26, 2012

Betyg: 3 av 5
Artist: Trey Songz
Skiva: Chap­ter V (Atlantic/Warner)

Han är en av de största inom modern R&B. Sång­a­rens femte skiva kan lik­nas vid ett and­rum i gen­rens nutida bastanta ljud­bild. Med låg­tem­po­spår och spar­samma pro­duk­tio­ner med bara en vink av stilar­tens boom­bas­tiska synt­h­ba­se­rade sound erbju­der Songz en respit. Kom­bi­ne­rat med stor­sla­gen sång­stil och låttex­ter med humor, melan­ko­lisk klang och uttryc­ket av själv­hat blir han R Kel­lys adept, Ushers lär­ling och R&B-motsvarigheten till hip­ho­pens Drake.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
september 26, 2012

Betyg: 3 av 5
Artist: Pink
Skiva: The truth about love

Hon är san­no­likt mainstream-popmusiken mest tro­vär­diga artist och då inte endast på grund av fan­tas­tiska sång­pre­sta­tio­ner. Pink trot­sar popens slät­strukna pur­het och utta­lar alter­na­tiva syn­sätt på kär­lek och sex med kre­di­bi­li­tet som endast en kvinna över 30 har. På sjunde albu­met får hon äntli­gen till balan­sen mel­lan pop och pun­kat­ti­tyd och stic­ker ut i mäng­den. De åter­kom­mande Disney-liknande bal­la­derna kunde plat­tan emmel­ler­tid gott ha varit utan.

(Pub­li­ce­rat i Metro)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 6 av 6
Artist: Nas
Skiva: Life is good (Def Jam)

Detta är både en epi­log och ett avstamp. Detta är full­bor­dan av ett sista kapi­tel och begyn­nel­sen på ett nytt avsnitt i Nas kar­riär och liv, och han har full kon­troll över för­lop­pet. Med vilja och vigör spränger Nas nu val­len och tar sig vidare in i nästa tidsrum.

Albu­met är dels ett resul­tat av Nas omtum­lande rela­tion med ex-frun Kelis vars gröna bröl­lopsklän­ning syns på skivom­sla­get. Klän­ningen var näm­li­gen det enda hon läm­nade kvar i deras hem när de skil­des åt. Del­vis är albu­met också resul­ta­tet av att Nas kom­mit till åren så pass att han nu kan begrunda sin egen livs­hi­sto­ria. Den snart 40-åriga raple­gen­den berät­tar åter­kom­mande om hur han har uthär­dat livets svå­rig­he­ter och nu står stark och stolt.

Nas har ald­rig varit så per­son­lig och sam­ti­digt haft sådan attack. Vissa låtar är så för­tro­liga att man byter rys­ning mot rys­ning när spå­ren byter av varandra. Hans betrak­tande histo­rie­be­rät­tande känns igen och det gör även hans upp­fost­rande pek­finger. På ”Life is good” har Nas avan­ce­rat sin roll som samhällslärare.

Rapen är lika sofisti­ke­rad som aggres­siv. Nas flow är som en lätt boll som stud­sar omkring fritt inom bea­tets fyra ramar. Flo­wet är ledigt och känns impro­vi­se­rad när den mjukt dan­sar omkring med en näs­tan intui­tiv känsla för musi­kens infatt­ning. Albu­met inne­hål­ler klubb-bangers i exem­pel­vis ”The Don”, med­ve­ten­het i ”Worlds an addic­tion”, soci­o­po­li­tik i ”Back When” och det per­son­liga i ”Bye Baby”. Allt sam­man­fo­gat av ett sound som är rivigt och ska­kigt, mörkt och dra­ma­tiskt med inslag av soulmusik.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 4 av 6
Artist: Fun
Skiva: Some Nights (War­ner Music)

Detta är Fred­die Mer­cury med punch­li­nes. Det här är åter­koms­ten av den gran­di­osa rock­sången som vi hört väl­digt lite av inom mainstream­flö­det de senaste decen­ni­erna, lagd på hip­hop­be­ats, och slut­li­gen arran­ge­rat för att passa Broadway.

Indierock-trion har på sitt andra album för första gången sam­ar­be­tat med en hip­hop­ma­kare, näm­li­gen Jeff Bhas­ker som co-producerade Kanye Wests album ”My Beautu­ti­ful Dark Twis­ted Fan­tasy”. Bask­her har fått bekanta sig ordent­ligt med stän­diga stor­ar­tade tonarts-byten och utma­nat varje instru­ment till max till att skapa så stora ljud som möj­ligt. Albu­mets första singel ”We are young” blev den första rock­lå­ten som top­pat Bill­board 100-listan på näs­tan 4 år. Låten sålde pla­tina efter att musi­kal­se­rien ”Glee” gjorde en cover på den och senaste Super Bowl-arrangemanget visade en annons som inne­höll låten.

Some Nights känns som ett col­lage av uttryck som trion har kär­lek till. Den musi­ka­liska entu­si­as­men och kre­a­tiva vil­jan är uppen­bar medan det sak­nas en större auten­ti­ci­tet i ska­pan­det. Col­la­gets delar har så pass hög igen­kän­nings­fak­tor och skar­var så vasst att hel­he­ten bidrar till mer nostalgi än beund­ran av en inno­va­tiv sammansättning.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 2 av 6
Artist: Cypress Hill X Rusko
Skiva: Cypress Hill X Rusko (V2/Cooperative Music)

Cypress Hill som sålde trip­pel­pla­tina under 90-talet har genom åren bli­vit mindre rele­vanta med varje skiv­släpp. 2010 bytte grup­pen ut sina kän­ne­teck­nande jaz­ziga hip­hop­be­ats mot gitar­riff, rocksångs-refränger och sam­ar­be­ten med Audi­oslave och Ever­last och gav oss nu-metalmusik som påminde om Lin­kin Park-remixar. Nu slänger de även det soun­det och slår ihop sina påsar med dubstep-producenten Rusko som har gjort sig ett namn genom att ta sig an en lju­sare och hög­fre­kvent upptempo-dubstep, som är lät­till­gäng­lig och till­ta­lar en bre­dare publik utan­för dubstep-arenan.

Resul­ta­tet av sam­ar­be­tet är fem spår av gäll och skrä­nig elektro­nisk musik i kom­bi­na­tion med stic­kande och genom­träng­ande rap. Alltså inget för fin­sma­kare, och Cypress Hills hip­hop­me­ri­ter är fort­satt väl­digt gamla. Men detta kan ändå kal­las för en fram­gång då sam­ar­bets­par­terna fak­tiskt når sitt mål. Dessa spår kom­mer nog att pum­pas högt i stu­dent­kor­ri­do­rer run­tom i USA och Eng­land av mäng­der av unga kil­lar i bar över­kropp och lyssta­var i högsta hugg.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 4 av 5
Artist: R Kelly
Skiva: Write Me Back (Sony Music)

Write Me Back tar vid där förra ski­van slu­tade. R Kelly fort­sät­ter med sin heders­be­vis­ning till 50– och 60-tals R&B’n. Denna skiva är dock mindre mått­full jäm­fört med den tidi­gare, nu vri­der R Kelly upp tem­pot och ger dig en vari­e­rad och sce­nisk men deli­kat upp­le­vel­se­färd i Motown-soulens tec­ken. Han har stän­digt kon­troll, demon­stre­rar sin goda smak och skick­liga fram­fö­rande men främst kons­ten att inte behöva ta i från tårna för att bekomma.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 2 av 5
Artist: Flo Rida
Skiva: Wild Ones (Atlantic)

På sitt fjärde album acce­le­rear Flo Rida. Spå­ren hål­ler i genom­snitt högre tempo än tidi­gare album, samp­ling­arna med hög igen­kän­nings­fak­tor är fler och ski­van inne­hål­ler få utfyll­nads­spår. Han leve­re­rar fort­satt musik med låg auten­ti­ci­tet och ringa musi­ka­lisk entu­si­asm och tilläm­par ”paint by numbers”-produktion där det gäl­ler att använda hit­fak­torns mest bekanta sam­tida ele­ment. Resul­tat är ett album med många radiorotations-potential.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
augusti 6, 2012

BETYG: 4 av 5
Artist: Usher
Skiva: Loo­king 4 myself (Sony Music/RCA)

Hur hål­ler en mainstrea­mar­tist sig aktu­ell efter 20 aktiva år och 43 mil­jo­ner sålda album? Han hål­ler ditt intresse levande via en stän­dig utveck­lings­pro­cess och ald­rig upp­re­pande. Likt Madonna omger sig Usher med ett team som hål­ler sig ajour med ele­ment som är i ropet.

På sitt sjunde album sam­ar­be­tar han med bland andra Diplo och SHM. Resul­ta­tet är en slät fusion av gran­dios are­na­mu­sik med house– och dub­s­te­pin­flu­en­ser, med RnB’ns gatunära atti­tyd och hala sång­stil. Att majo­ri­te­ten av spå­rens hårda dyna­mik läm­par de mer för dans­golv än radio är också tids­ty­piskt då live­a­re­nan får allt större bety­delse för skiv­bo­la­gens eko­no­miska avkast­ning på grund av den ille­gala nedladdningen.

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
Sida 1 av 812345...Sista »

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv