juli 12, 2010

Ingen vila här inte! Den här som­ma­ren går under sam­lingen Evo­lu­tions namn. Nu släpps fjärde sing­eln från Evo­lu­tion och det är inget mindre än: Laby­rint med låten ”Trakterna”.

Låten är gjord exklu­sivt för Evo­lu­tion och är pro­du­ce­rad av The Sala­zar Brot­hers. Låten är en rik­tig hit och kom­mer nog med all san­no­lik­het att pum­pas högt i en och annan trakt under som­ma­ren run­tom i lan­det. Det här är trak­ter­nas ant­hem 2010!

Ladda ner låten här

Videon gjord av: Dir/edit/post: Vigge för Digi­tal Dirt Ent och Daniel Weij­den för Spa­ceship prod. Pro­du­cen­terna häl­sar att idén bakom videon var egent­li­gen att för­söka hinna filma i så många områ­den som möj­ligt och fånga en posi­tiv vibe.

Vigge häl­sar: ”Laby­rint var nere i Malmö på en spel­ning så de pas­sade på då att ta några sce­ner i Lin­dängen och Rosen­gård. Någon vecka senare åkte alla upp till Stock­holm och fil­made i bland annat Fittja, Hall­unda, Alby, Gottsunda & Rin­keby. De hade gärna velat få med några områ­den i Göte­borg också men tyvärr fanns det inte tid till det denna gång. Tack till allt folk som dök upp trots att varje loca­tion blev väl­digt spon­tan och utan förvarning!”

2 | Kommentera! | , , , , , , , ,


juni 11, 2010

Eller, jag för­sö­ker beat­boxa… hop­pas jag nu inte påver­kat STORs kar­riär nega­tivt med detta. Det här hände när jag var på min och Sala­zar Brot­hers abso­lut sista möte innan vi läm­nar in mas­tern för Evo­lu­tion till Bon­nier Music.

Besök Sala­zar Brot­hers blogg för mer om detta

Sen fick jag gå hem och för första gången lyssna ige­nom hela sam­lingen från bör­jan till slut och jag kan säga att jag blev glatt över­ras­kad. Vi har valt låtarna med omsorg, och det är väl­digt många olika pro­du­cen­ter med. Nu när jag fått lyssna på hel­he­ten inser jag att den fak­tist är bättre än vän­tat. En myc­ket stark skiva. Nästa för många bra låtar på en gång på ett dub­be­lal­bum så man blir lite ”döv” efter ett tag och inte inser den så höga kva­li­tén… du vet bort­skämd, för myc­ket av det goda. Jag hop­pas du som senare lyss­nar på sam­lingen verk­li­gen lyss­nar låt för låt också och hör hur bra kva­lité det är på låtarna, och på så många. Snart är vi i mål. I hel­gen ska vi sitta och ändra små­sa­ker i kon­vo­lu­tet, och ändra lite i låtordningen.

1 | Kommentera! | , , , ,


mars 23, 2010

STOR, årets P3 Guld-vinnare, Gram­mis­no­mi­ne­rad, Mani­fest­no­mi­ne­rad, hypead och kri­ti­ke­ro­sad… Und­rar hur lång tid det kom­mer ta innan vi får nästa platta.

Från The Sala­zar Brot­hers Blog, kolla in den för en förklaring!

2 | Kommentera! | ,


mars 8, 2010

Tjena!

jag har spen­de­rat hel­gen med att låsa in mig hemma och tok­skriva. Nu har jag pub­li­ce­rat min första recen­sion i lan­dets nya musik­ma­ga­sin Gaffa.

Recen­sio­nen på Car­li­tos debu­talbm ”Guld­bu­ren” hit­tar du här. Kolla in så får du bekanta dig med sidan där jag kom­mer att publiceras!

Fler pub­li­ce­ras under kom­mande dagarna, jag län­kar allt­ef­tersom här.

0 | Kommentera! | , , ,


januari 22, 2010

En eloge till min gode vän musik­jour­na­lis­ten Per Sinding-Larsen, man­nen bakom blog­gen PSL som ska­pat detta. STOR och Mando Diao i sym­foni.

Det här var ovän­tat mäk­tigt, och vac­kert. Och fyfa­sen vil­ken timing STOR uppvisar.

Jag upp­ma­nar The Sala­zar Brot­hers att bums pro­du­cera denna akus­tiska ver­sion på ”Lilla Shorty” för radio. Allt annat är en synd.

7 | Kommentera! | , , , , ,


januari 20, 2010

Mest choc­kad var STOR som vann pri­set för årets Hiphop/Soul. Moham­med Ali som var den publikt mest tip­pade vin­na­ren i kate­go­rin applå­de­rade ödmjukt för sin Ayla-kollektivmedlem. Run­tom i salen hörde jag dock en våg visk­ningar med frå­gan: ”Vem är STOR”? vil­ket får mig att hop­pas att P3 fak­tiskt ser till att spela sina vin­nare (och nominerade).

Kväl­lens mest intres­santa upp­trä­dande gjor­des av en oslag­bar kraft­kombo bestå­ende av Salem Al Fakirs alias Damien Adore, duon Stay Gold bestå­ende av Carli Löf och Måns Glae­ser, Spank Rock och Robyn.  Dun­der­pre­miä­ren fick mig att exal­te­rad skrika efter mera, mera, mera inombords.

Mest nyfi­ken blev jag på möbelsnic­ka­ren Andreas Grega som under flera år tur­ne­rat med live­ban­det Kung­ers och senare sup­por­tat Lars Win­ner­bäck. Nu är han aktu­ell med debu­tal­bu­met ”En sak i taget”.

Mest lyck­lig blev jag över att Sala­zar Brot­hers (Red­line) repre­sen­te­ra­des två gånger bland vin­narna. Som pro­du­cen­ter för ”Årets Låt”: Mando Diao — ”Dance With Some­body”, och som pro­du­cen­ter för ”Årets hiphop/soul”-vinnare: STOR. Två vitt skilda gen­rer och ljud­bild. Båda lika kompetent.

Ps. Återi­gen fick Kent ett pris. Jag för­slår att både Gram­mis och P3-Guld inför en ny kate­gori som de kal­lar ”Årets Kent-pris”. Så får man saken ur värl­den varje år.

(klicka på bil­derna för slide och förstoring)

(more…)

2 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


oktober 8, 2009
STOR årets Gonnabe i City

STOR årets Gon­nabe i City

0 | Kommentera! | , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv