augusti 6, 2012

För ett halvår sedan tog reg­gae­ar­tis­ten Kap­ten Röd emot pris i P3 Guld 2012 som årets artist, men han tog även hem den mest pre­stige­fyllda utmär­kelse Guld­mic­ken. Artis­ten som dit­tills mest varit aktiv på under­ground­nivå tog plöts­ligt hem utmär­kel­ser i kon­kur­rens mot bland andra Vero­nica Mag­gio och Melissa horn som båda figu­re­rat i medier och i spel­lis­tor mer än honom.

Vins­ten inne­bar att Kap­ten Röd blev rik­skänd över en natt. Den posi­tiva hän­del­sen visade sig emel­ler­tid haen viss eftersmak.

– Sekun­den efter jag blev skit­glad kom kvälls­tid­ning­ar­nas report­rar och ville ställa frå­gor. trots att jag all­tid har haft en policy om att inte prata med kvälls­tid­ning­arna ställde jag ändå upp. Jag stod där och var glad över att jag hade vun­nit och så visade det sig att jour­na­lis­terna mest und­rade vad jag hade att säga om att de andra nomi­ne­rade artis­terna borde ha vun­nit istäl­let för mig.

– Dagen efter galan var en ”rude awa­ke­ning”. Det ver­kade som att media-Sverige var choc­kade och näs­tan tyckte att det var orätt att en artist som inte hade gått via dem, som inte har fått deras hjälp att bli stor, hade vunnit.

In här för att läsa hela inter­vjun med Kap­ten Röd på Gaffa shemsida.

0 | Kommentera! | , , , ,


augusti 17, 2010

Ikväll sände jag en timme i P3 igen. Grän­serna mel­lan lokal radio och riks­ra­dio har egent­li­gen inte exi­ste­rat för mitt pro­gram ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” eftersom det pro­gram­met har lyss­nare från hela lan­det som lyss­nar via web­ben. Men trots det så var det en helt magisk känsla att få sända 100% svensk hip­hop i rikskanalenP3, och det sent på kvällen.

Man inbil­lar sig att man har hela lan­dets upp­märk­sam­het i nat­ten, och får de att upp­täcka vad himla bra svensk hip­hop är. Hård, mjuk, djup, party, hårda beats, sång­vän­lig… Tack P3 för detta!

Här är min spel­lista från kvällen:

23.07 Aleks - ”Andra Por­ten”
23:12 J-Son — ”Far Away”
23:15 Laby­rint — ”Trak­terna”
23:20 Orga­nis­men - ”Låt mig andas ut”
23:25 STOR - ”Lilla Shorty”
23:34 Side­walk - ”Scream”
23:38 Pet­ter & Vero­nica Mag­gio — ”Län­ge­sen”
23:43 Trains­pot­ters - ”Fan First”
23:47 Näääk & Kaliffa — ”När Ska han Växa Upp?”
23:51 Tof­fer - ”Vifta Me Hän­derna” (Safe­house Remix)
23:56 Cleo - Hejdå

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , ,


augusti 17, 2010
Roskildescenen, från min vy när Style Of Eye körde

Roskil­desce­nen, från min vy, när Style Of Eye körde. Äntli­gen fick Kung­liga slot­tets vak­ter lite underhållning!

Den här vec­kan kör jag i P3 varje kväll efter kloc­kan 23. Jag får välja musi­ken själv, men måste P3-anpassa det lite. Jag kör efter lite olika teman varje kväll, och denna pre­miär­kväll körde jag en bland­ning av mina favo­rit­lå­tar just nu, och de artis­ter och låtar jag fat­tat tycke för som körde live under Sthlms-Kulturfestival förra vec­kan… lite för att de som inte var där kan få höra hur stor­sta­den lät. Jag var ju kon­fe­ren­cier på Roskil­desce­nen hela vec­kan, tis­dag till lör­dag. Det var alltså Roskilde Fes­ti­vals scen, och där­med en hel del danska artis­ter. Efter denna crash-course i danska musiksce­nen upp­täckte jag en hel del bra band, och de hör­des även i kväl­len spel­lista som såg ut såhär:

23:08 Den svenska björn­stam­men — ”All­ting Kom­mer Bli Bra”

23:11 When Saints Go Machine — ”Spit­ting Image”

23:15 PH3 & Joey Fever & Skizz — ”Fristad”

23:21 The Blue Van — ”Don’t Leave Me Blue”

23:28 Side­walk - ”Scream”

23:33 Tur­bo­week­end - ”Trouble is”

23:36 Stay­gold - ”Back­seat”

23:41 Orga­nis­men - ”Låt mig andas ut”

23:46 Kle­e­rup + Lykke Li - ”Until We Bleed”

23:55 Style Of Eye — ”Girls”

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


oktober 27, 2009

Musikhjalpen 2009

Jag, Tim­buktu, och Chris­ter Lund­berg är de tre pro­gram­le­dare kom­mer att stängas in i en glas­bur på Ave­nyn i Göte­borg och sända direkt, dyg­net runt, både i Sve­ri­ges Radio och SVT. Pro­gram­met heter Musik­hjäl­pen och är ett insam­lingse­ve­ne­mang för att mot­verka sprid­ningen av Mala­ria. Musik­hjäl­pen 2009 blir en vecka fylld av musik, enga­ge­mang, under­håll­ning och all­var. Förra året sam­la­des mer än tre mil­jo­ner kro­nor in till för­mån för flyk­tingar runt om i värl­den. Vi kom­mer vara instängda utan mat i en vecka, och sova i vånings­sängar… jag har ingen aning om hur det kom­mer att gå! vi är så olika, och nu ska vi BO ihop… men jag är glad över att vara del i et så roligt och väl­gö­rande pro­jekt, med så sköna män­ni­skor. Och den som kän­ner mig vet att jag är en suc­ker för fart, det ovän­tade och spon­tana… och det kom­mer bli myc­ket sånt i programmet.

Såhär kan du se följa programmet:

Mån­dag 14 dec – sön­dag 20 dec
SVT2, live 00.00 — 17.30
Utvalda god­bi­tar från dagen: SVT2 22.30 — 23.00
I P3 dyg­net runt
Dyg­net runt, live-video:
www.musikhjalpen.se

Var­för Mala­ria? Varje år drab­bas mel­lan 300 och 500 mil­jo­ner män­ni­skor av mala­ria varav näs­tan 90 pro­cent söder om Sahara i Afrika. Unge­fär 3000 barn dör per dag av mala­ria, alltså ett var 30 sekund! All musik som spe­las under vec­kan önskas av lyss­narna, och varje låtönsk­ning kos­tar 50 kr. Peng­arna går till mygg­nät och före­byg­gande medi­cin. Förra året sän­des kam­pan­jen från Malmö, och då sam­la­des drygt tre mil­jo­ner kro­nor. Mygg­nät är ett effek­tivt sätt att skydda sig från myg­gorna som bär para­si­ten. Nät behand­lade med insekts­me­del kan minska över­fö­ringen av sjuk­do­men med 90 procent.

En del artik­lar om det hela:

http://www.gp.se/kulturnoje/1.232914-timbuktu-leder-musikhjalpen-
http://www.sr.se/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3196088
http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3195317
http://goteborg.lny.se/ametist-sander-for-musikhjalpen-86175-
http://www.metro.se/se/article/tt/2009/10/27/musikhjalpen/

Bil­der på oss finns här:
www.sr.se/press/bilder/musikhjalpen2009

Och kolla in på: www.musikhjalpen.se. Mer info och kon­tak­tinfo i kom­men­tarsfäl­tet nedan.

4 | Kommentera! | , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv