september 26, 2012

Betyg: 4 av 6
Artist: Näääk
Skiva: Man­nen utan mask

När en av lan­dets mest char­miga och karis­ma­tiske rap­pare släppte sitt debu­tal­bum 2009 var tema­frå­gan ”När ska han växa upp?”. När Näääk nu släp­per upp­föl­ja­ren kan sva­ret vara: snab­bare än vi trodde. På albu­met möter vi en något mer mogen och efter­tänk­sam Näääk som har mer att säga om fram­för allt fler ämnen. På låtar som till exem­pel Hela Livet och Man­nen Utan Mask över­ras­kar han inbitna Näääk-lyssnare när han begrun­dar livets mening, men när han sedan åter­går till att dränka dessa tan­kar i sprit kän­ner sig lyss­na­ren bekant med honom igen.

Han rul­lar på beat­sen med sitt eget igen­kän­nings­bara sväng­iga flow. Näääk är en av de få rap­pare vars a-capella-rap man skulle kunna dansa till hela kväl­len. Ski­van rör sig sound­mäs­sigt lite ifrån förra albu­mets westcoast-funkiga blaxplotation-slughet till en slä­tare, mer sjung­bar och melo­diös ljud­bild. De här hiphop-produktionerna fram­hä­ver hela låten mer och rap­pen mindre. Näääk före­drar fort­fa­rande öl, gräs och polarna fram­för bru­darna och påta­lar att han är ett mask­ros­barn, men fram­står som en aning mindre räv­ak­tig och lite mer omdö­mes­gill. Utveck­ling­arna gör sam­man­ta­get att denna ski­vas spår för­mod­li­gen kom­mer gil­las även av en bre­dare publik.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


augusti 17, 2010

Ikväll sände jag en timme i P3 igen. Grän­serna mel­lan lokal radio och riks­ra­dio har egent­li­gen inte exi­ste­rat för mitt pro­gram ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” eftersom det pro­gram­met har lyss­nare från hela lan­det som lyss­nar via web­ben. Men trots det så var det en helt magisk känsla att få sända 100% svensk hip­hop i rikskanalenP3, och det sent på kvällen.

Man inbil­lar sig att man har hela lan­dets upp­märk­sam­het i nat­ten, och får de att upp­täcka vad himla bra svensk hip­hop är. Hård, mjuk, djup, party, hårda beats, sång­vän­lig… Tack P3 för detta!

Här är min spel­lista från kvällen:

23.07 Aleks - ”Andra Por­ten”
23:12 J-Son — ”Far Away”
23:15 Laby­rint — ”Trak­terna”
23:20 Orga­nis­men - ”Låt mig andas ut”
23:25 STOR - ”Lilla Shorty”
23:34 Side­walk - ”Scream”
23:38 Pet­ter & Vero­nica Mag­gio — ”Län­ge­sen”
23:43 Trains­pot­ters - ”Fan First”
23:47 Näääk & Kaliffa — ”När Ska han Växa Upp?”
23:51 Tof­fer - ”Vifta Me Hän­derna” (Safe­house Remix)
23:56 Cleo - Hejdå

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , ,


maj 11, 2010

Äntli­gen är det ute. Ett pro­jekt vi job­bat på i över ett år… när­mare sagt sedan mars 2009.

Sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion doku­men­te­rar ett lite senare avsnitt av den svensk hip­ho­pen och en del av de som eta­ble­rat sig under de senaste åren. Samlingen är tänkt för den kul­tur­in­tres­se­rade sam­la­ren oav­sett vil­ken musik­stil du har som främsta pre­fe­rens, svensk media och jour­na­lis­ter som har dålig koll på vad are­nan har att erbjuda och tviv­lar på svensk hip­hops kva­lité, och till dig som helt enkelt gil­lar att gunga skal­len till himla sköna beats och rytmer.

Evo­lu­tion gör inga som helst anspråk på att repre­sen­tera en total bild av den dessa avsnitt av are­nan. Det är ju omöj­ligt och skulle kräva fler ski­vor än ett dubbelalbum. Det finns många bra artis­ter och band som inte är med på sam­lingen, och många har vun­nit lyss­nar­nas öron under tiden som sam­lingen vuxit fram. Det är många kraf­ter som ska lyc­kas sam­man­stråla för att en artist eller visst spår ska komma med på en sån här sam­ling. Kraf­ter som har eget liv ibland som man inte kan styra och som drar resul­ta­tet åt olika håll. Spe­ci­ellt när en skiva ges ut av ett stort skiv­bo­lag (i det här fal­let Bon­nier) som också får lov att tycka till. För­hopp­ningen är att någon annan vill  göra ännu en sam­ling om ett tag. Det ska bli spän­nande att se vilka namn som är med då.

Det är hel­ler inte meningen att ute­sluta vete­ra­ner som Pet­ter, Ken Ring, Loop­troop Roc­kers mfl. Dessa har redan sina namn ris­tade på den svenska hiphop-himlen i och med deras starka eta­ble­ring och med­ver­kan på klas­siska sam­lingen Side­walk Head­li­ners, en mil­stolpe som mar­ke­rade svensk hip­hops existens för över ett decen­nium sen.

Evo­lu­tion är ett sam­ar­bete mel­lan Sala­zar Brothers/Redline och mig. Utan dem hade det inte gått. Dessa gigan­ter har varit med mig varenda steg under hela pro­ces­sen, lagt ner av sin dyr­bara tid, och sin energi, och delat med sig av sin kun­skap. Vil­ket är helt ovär­der­ligt för en nybör­jare som mig som ald­rig varit med om att ge ut en platta. Jag är väl­digt impo­ne­rad av Sala­zar Brot­hers oänd­liga glädje och entu­si­asm. Att de tar fort­fa­rande efter snart två decen­nier i bran­schen tar sig an kär­leks­pro­jekt som denna. Med enga­ge­mang base­rad på ren lust och vilja. För mig var det helt natur­ligt att söka mig till de mest pålit­liga och mest proff­siga inom områ­det för att kunna för­verk­liga en idé.

Vi har job­bat rätt hårt och länge och är nu stolta över att kunna bjuda in dig till hem­si­dan för att läsa på om pro­jek­tet, lyssna på musi­ken, se teaser-videos och kommentera.

Var­så­god, www.evolutionhiphop.se

1 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


april 15, 2010

Till pro­gram­met för mer info!

Lyssna fre­dag 15 — 17, repris lör­dag 17 — 19 genom 93,8 (Sthlm) eller genom web­ben här, klicka på ”Lyssna direkt knap­pen”. Cheers!

1 | Kommentera! | , , , , , , , , ,


januari 12, 2010

Att enga­gera Tomas Rusiak i sin pro­duk­tion inne­bär inte bara magiska beats och kom­pe­tenta pro­duk­tio­ner som letar sig upp på topp­lis­tor och dj:s play­lists, utan oftast även ome­del­bar upp­märk­sam­het från journalister.

Media full­stän­digt ääälskar Rusiak och hans bra­va­der. Han har blått blod i sina ådror. Det är inte ärft­ligt, och inte lagstad­gat. Men han är näs­tan en adels­man i musik­sam­man­hang och som det sig bör har han lite för­tur till musik­jour­na­lis­ters öron, och skri­ben­ters författande.

Jag kal­lar det ”The force of Rusiak”. Vissa har det bara, pon­dus. Den till den till synes natur­liga för­måga att inge respekt och göra avtryck.

Tomas Rusiak

Tomas Rusiak

Ett gott exem­pel är när Rusiak pro­du­ce­rade Adiam Dymotts album. Adi­ams namn bör­jade använ­das med Rusiak som pre­fix och tid­ningen Groove var en av många som satte rubri­ker som ”Adiam Dymott, Rusi­aks sou­liga pop­fynd”, medan andra tid­ningar valde helt enkelt att inter­vjua Rusiak istäl­let. Och i musik­vi­deon till Adi­ams låt ”Miss You” vänds kame­ran oftare mot Rusiak och Adiam kom­mer i skymun­dan. Kanske blev Adiam ”offer” för kom­bi­na­tio­nen av ”The force of Rusiak” och att hon är kvinna, vil­ket bru­kar inne­bära att man får slåss för legi­ti­mi­tet och utrymme. Eller så har hon inte till­räck­ligt myc­ket att erbjuda. Det åter­står att se.

Senaste nytt är att Rusiak pro­du­ce­rar Näääk & Nimos nästa EP.

1 | Kommentera! | , , ,


december 13, 2009

Nu har jag sänt sista avsnit­tet av ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hiup­hop” för denna säsong, och det är dags för lite jul­vila. Som musik­jour­na­list är det ju sed på att göra en årsbäs­ta­lista såhär i slu­tet av året. Det här året har varit väl­digt hän­del­se­rikt för svensk hip­hop så jag tar istäl­let och gör en lista på hän­del­ser jag kom­mer min­nas året 2009 med.

Min­ne­så­ret 2009:

- Ken Ring säger (återi­gen) att han ska lägga av med musi­ken efter albu­met ”Hip­Hop”. Han flyt­tar till Kenya med sin familj och star­tar fot­bollsla­get K.R.A.C.K United.

- AFC gör come­back efter ca 6 års tyst­nad, men lyc­kas endast släppa en offi­ci­ell singel. Arbe­tet med bloggcom­mu­ni­tyn ”Gatu­plan” tar för myc­ket tid i anspråk.

- EyeN´I gör debut som radi­o­pro­gram­le­dare på Sve­ri­ges Radio, Metropol.

- Pro­moe lyc­kas bli rik­skän­dis med folk­hems­dis­sen ”Sven­ne­ba­nan”, trots att han gjort hip­hop i mer än ett decennium.

- Maski­nen avslö­jar pla­ner på att mark­nads­föra  kom­mande plat­tan 2010 genom att sväva ovan­för Med­bor­gar­plat­sen i en zeppelinare.

- Näääk råkar göra en hiphop-klassiker och boos­tar sin kar­riär genom att sitta inne ett tag.

- Kar­tel­lens spe­lar för ett knök­fullt tält på Hults­fred, men får sina pel­ningar i Stock­holm sabo­te­rade av poli­sen som hotar krö­gare och klub­bar­ran­gö­rer med raz­zior och nedstängning.

- Orga­nis­men gör en 360 gra­ders vänd­ning. Nu vill han heta Johan Hellqvist och rap­par om livet, käns­lor, kär­lek och ensam­het på lång­samma 72 bpms-beats. I albu­met ”Om gud vill och väd­ret tillå­ter” är rak­bladsvassa MBMA-stilen a la ”hip­hop­ho­ror” bort­blåst. Orsa­ken är ett längre för­hål­lande som brast.

- DN skri­ver om mig: ”Ame­tist är för svensk hip­hop det Obama är för USAs politik”.

- Gen­ren Skweee spri­der sig i Sve­rige med namn som Mac­kan och Kool DJ Dust i täten.

- Natu­ral Bond gör en reunion-spelning på Fasching i stock­holm. På scen står Rusiak, Pet­ter, EyeN´I och Pee Wee, sida vid sida igen.

- J-Son beskri­ver sin platta ”Never Half Step­pin” som inne­hål­lande kom­mer­si­ella radi­olå­tar och klubb­hits. Ett tec­ken på att den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter har slängt av sig ”äkthets­kom­plexen” och pla­ce­rar sig utan häm­ningar i det sound som är brett och ”här och nu”.

- Kon­tro­ver­ser­nas kung Mofo top­par sin årslånga PR-kampanj med att fronta en utlott­ning av en natt med en tjej på en hiphop-kryssning. Media upp­märk­sam­mar och kri­ti­se­rar, kryss­nings­bo­la­get nekar till all inbland­ning och MOFO går ”under jord”. Senare under året släp­per Mofo dis­kret ”The per­sian Gold EP”. Nu sat­sar han på att visa sina rapskills på mer klas­siska hiphop-produktioner.

- Den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­po­ar­tis­ter tar ett kliv och gör offi­ci­ell intåg. Moham­med Ali, Näääk, Lorentz & M.Sakarias, STOR, Pato Pooh, Maski­nen och J-Son är nomi­ne­rade till Gram­mi­sar, och P3-Guld.

Har jag glömt någonting?

12 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv