juli 12, 2011

Movits! är ett nytt sätt att defi­ni­era hip­hop, swing och jazz.

Mål­grup­pen är lika bred som reper­to­a­ren. Luleå-trion Movits! får hip­hop­skal­lar att gunga skal­len, sex­å­ringar att hoppa i sängen, Melo­di­festi­valspublik att tjoa och jazzäls­kare att spetsa öronen.

Efter att ha hit­tat till ame­ri­ka­ners hjär­tan och top­pat den ame­ri­kanska Itunes-listan med det förra albu­met ver­kar ban­det ha fått en nytänd­ning och rik­tar musi­ken mot USA ännu mera. Låttex­terna inne­hål­ler fler syft­ningar till ame­ri­kanska popu­lär­kul­tur­pro­fi­ler som Frank Sinatra, James Brown och Sammy Davis Jr., tem­pot har ökats och även ande­len jazz, swing, instru­ment och rap i mixen. Movits! har helt enkelt skru­vat upp voly­men och avan­ce­rat sin swingjazz-hiphop sam­ti­digt som de påmin­ner oss om sin hip­hop­bak­grund med kom­pe­tent rap, boom-bap-referenser, scratch och kom­men­ta­rer om Jim­mie Åkes­son, Carl Bildt, Fred­rik Rein­feldt, sjuk­skriv­ningar och bag-in-box-vin.

Ban­dets andra album Ut ur min skalle svänger rent ut sagt, men tap­par ald­rig i auten­ti­ci­tet. Movits! är ett nytt sätt att defi­ni­era hip­hop, swing och jazz.

Comments are closed.
januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juli 15, 2010

I tis­dags var sköna Luleå-gruppen Movits! i Met­ro­pol Mor­gon och körde live som upp­värm­ning inför deras gig på kväl­len på Allsång på Skan­sen. Movits! är ännu en grupp som är med på sam­lingen Evo­lu­tion. Checka in!

0 | Kommentera! | , , , , , ,


maj 11, 2010

Äntli­gen är det ute. Ett pro­jekt vi job­bat på i över ett år… när­mare sagt sedan mars 2009.

Sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion doku­men­te­rar ett lite senare avsnitt av den svensk hip­ho­pen och en del av de som eta­ble­rat sig under de senaste åren. Samlingen är tänkt för den kul­tur­in­tres­se­rade sam­la­ren oav­sett vil­ken musik­stil du har som främsta pre­fe­rens, svensk media och jour­na­lis­ter som har dålig koll på vad are­nan har att erbjuda och tviv­lar på svensk hip­hops kva­lité, och till dig som helt enkelt gil­lar att gunga skal­len till himla sköna beats och rytmer.

Evo­lu­tion gör inga som helst anspråk på att repre­sen­tera en total bild av den dessa avsnitt av are­nan. Det är ju omöj­ligt och skulle kräva fler ski­vor än ett dubbelalbum. Det finns många bra artis­ter och band som inte är med på sam­lingen, och många har vun­nit lyss­nar­nas öron under tiden som sam­lingen vuxit fram. Det är många kraf­ter som ska lyc­kas sam­man­stråla för att en artist eller visst spår ska komma med på en sån här sam­ling. Kraf­ter som har eget liv ibland som man inte kan styra och som drar resul­ta­tet åt olika håll. Spe­ci­ellt när en skiva ges ut av ett stort skiv­bo­lag (i det här fal­let Bon­nier) som också får lov att tycka till. För­hopp­ningen är att någon annan vill  göra ännu en sam­ling om ett tag. Det ska bli spän­nande att se vilka namn som är med då.

Det är hel­ler inte meningen att ute­sluta vete­ra­ner som Pet­ter, Ken Ring, Loop­troop Roc­kers mfl. Dessa har redan sina namn ris­tade på den svenska hiphop-himlen i och med deras starka eta­ble­ring och med­ver­kan på klas­siska sam­lingen Side­walk Head­li­ners, en mil­stolpe som mar­ke­rade svensk hip­hops existens för över ett decen­nium sen.

Evo­lu­tion är ett sam­ar­bete mel­lan Sala­zar Brothers/Redline och mig. Utan dem hade det inte gått. Dessa gigan­ter har varit med mig varenda steg under hela pro­ces­sen, lagt ner av sin dyr­bara tid, och sin energi, och delat med sig av sin kun­skap. Vil­ket är helt ovär­der­ligt för en nybör­jare som mig som ald­rig varit med om att ge ut en platta. Jag är väl­digt impo­ne­rad av Sala­zar Brot­hers oänd­liga glädje och entu­si­asm. Att de tar fort­fa­rande efter snart två decen­nier i bran­schen tar sig an kär­leks­pro­jekt som denna. Med enga­ge­mang base­rad på ren lust och vilja. För mig var det helt natur­ligt att söka mig till de mest pålit­liga och mest proff­siga inom områ­det för att kunna för­verk­liga en idé.

Vi har job­bat rätt hårt och länge och är nu stolta över att kunna bjuda in dig till hem­si­dan för att läsa på om pro­jek­tet, lyssna på musi­ken, se teaser-videos och kommentera.

Var­så­god, www.evolutionhiphop.se

1 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


februari 25, 2010
Zacke

Zacke

Vi gör så här… klicka här  så berät­tar jag med egen röst på 40 sekun­der vad som hän­der i vec­kans avsnitt av ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop”.

Ja du hörde… Zacke gjorde sin första radi­o­in­ter­vju hos mig för ett år sedan, nu är det dags igen. Som van­ligt spe­lar jag två oldschool-låtar som jag berät­tar lite era kring, jag kom­mer pre­miärspela helt ny musik, och prata om de senaste hän­del­serna inom musiksvängen.

Musi­ken är såklart 100% svensk, och tem­pot är högt.

Lyssna fre­dag 15 — 17, repris lör­dag 17 — 19 genom 93,8 f (Sthlm) eller genom web­ben: klicka här  och sen på ”Lyssna direkt”.

0 | Kommentera! | ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv