juli 27, 2011

Arti­kel / Pub­li­ce­rad i Gaffa Sön­dag 2011-04-17

Duon hål­ler hårt på sin iden­ti­tet – på gott och ont.

Moham­med Ali, eller Moms och Rawa som de kal­las, har pre­cis fär­dig­ställt sitt debu­tal­bum Vi som släpps den 13 april. Duon berät­tar för GA FFA att för­lop­pet inte har varit helt smärtfritt.

– Vi har väg­rat kom­pro­missa med musi­ken och allt run­tom­kring. Vi har stora per­son­lig­he­ter, och jag tror ibland att musik­pro­du­cen­ter och vide­o­re­gis­sö­rer hatar oss eftersom vi hela tiden har egna idéer och vill ha ett finger med i allt som hän­der, säger Rawa.

Duon är numera för första gången saj­nade på ett skiv­bo­lag, en ny erfa­ren­het som inne­bär åsik­ter på hur de ska låta och lan­se­ras.
– Det fanns till exem­pel en låt som skiv­bo­la­get tyckte skulle vara singel men som vi inte tyckte repre­sen­te­rade oss på bästa sätt, och då blev det en kon­flikt. Vi vet vad vi vill även om andra har tan­kar och kon­cept för fram­gång. Det gäl­ler allt, även bil­der vi tar och musik­vi­deor vi gör, säger Momo. Klart man skulle kunna ta den enklare snabba vägen. Det är inte svårt att göra låtar som radio vill spela, det finns en mall för det. Men man kan också göra det man själv gil­lar och tror på och jobba mer lång­sik­tigt. Det tar kanske längre tid att bli stor men man byg­ger star­kare från grun­den och hål­ler längre.

– Vi vill hel­ler inte vara i bero­en­de­ställ­ning till media och radio genom att börja göra sådant som de vill ha. Tror man på sig själv behö­ver man inte välja snab­bare vägar till fram­gång. Om mate­ri­a­let inte repre­sen­te­rar en fullt ut kom­mer det att falla platt efter ett tag. Vi har lärt oss att lyss­nare inte är dumma, när de får något som verk­li­gen är vi kän­ner de skill­na­den, säger Rawa.

Duon kal­lar albu­met för en väl­digt per­son­lig skiva och säger att hel­he­ten repre­sen­te­rar dem till hundra pro­cent.
– Men visst, säger Rawa. Det har varit huvud­värk att vara såhär och veta exakt hur vi vill höras och synas. Folk har bli­vit besvikna på oss men är något inte Moham­med Ali så är det inte det.

0 | Kommentera! | , , ,


juli 12, 2011

Hög auten­ti­ci­tet som fram­kal­lar gåshud.

Det är uppen­bart att själv­för­tro­en­det är större. Moham­med Ali har myc­ket på hjär­tat och vågar säga det på andra ski­van ”Vi”. Momo och Rawa delar nu med sig av sina egna livs­hi­sto­rier och berät­tar om sorg, flykt, för­do­mar och utan­för­skap. De reflek­te­rar ödmjukt och med vemo­dig ton kring feno­men i omgiv­ningen som lig­ger dem abso­lut när­mast om hjär­tat. Duons upp­rik­tig­het och trans­pa­rens gör att låtarna pene­tre­rar med­ve­tan­det. Det är den höga dosen auten­ti­ci­tet som fram­kal­lar gåshud.

Albu­met är till största delen down­tempo, är tem­po­mäs­sigt rätt ova­ri­e­rat och kan upp­le­vas sakna dyna­mik då det sam­ti­digt inne­hål­ler 16 spår. Spå­ren är emel­ler­tid melo­diska med många sång­re­fränger sida vid sida om avan­ce­rad rap, smut­siga trum­mor och cuts, och till­ta­lar nog en bred mål­grupp. Spå­ret ”Post­kods­mil­jo­när” är ett av de mest dan­santa låtarna svensk hip­hop någon­sin levererat.

Moham­med Ali är en av sam­ti­dens vik­ti­gaste rös­ter i en tid då brist på för­stå­else för olik­he­ter ska­par klyf­tor folk emel­lan. Albu­met ”Vi” är en ange­lä­gen nutids­re­fe­rens med bränn­punk­ten det mänsk­liga ödet vars låttex­ter borde stu­de­ras som grund­läg­gande sam­hälls­o­ri­en­te­ring i lan­dets alla skolor.

Comments are closed.
februari 13, 2011

Led­sen att vi dröjt. Men nu kan du äntli­gen köpa EVOLUTION–tshir­tar. Efter­frå­gan har varit stor och non-stop senaste året så skynda innan din stor­lek tar slut hos vår åter­för­säl­jare, nya saj­ten Soulshack.se– Trö­jorna finns både i modell tall-tee och WESC-modell. Vi tyc­ker själva att vi har det bästa hiphop-motivet, för alla som älskar kulturen.

Evolution-tee WESC-modell

Köp EVOLUTION tshirts här http://www.soulshack.se/category/evolution

STOR, Carlito och Mohammed Ali har dom

STOR, Car­lito och Moham­med Ali har dom

Kartellen har dom

Kar­tel­len har dom

Masse och Salla har dom

Masse och Salla har dom

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , ,


juli 14, 2010

(klicka på bilerna för förstoring)

Då är ännu en säsong med lan­dets enda och största hip­hoppro­gram med fokus på det svenska är slut och som­mar­vi­lan tar vid. ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” hål­ler fort­fa­rande for­tet med högst web­träf­far av alla pro­gram på Met­ro­pol. Inpo­ne­rande av ett pro­gram som klas­sas som ”smalt” av många. Nytt för den här säsongen har varit ännu fler lyss­nare från hela lan­det, att du som lyss­nar kun­nat hänga på pro­gram­mets face­book­sida under live­sänd­ning­arna och genom det delta i pro­gram­met, och en extra sats­ning på Fokus­gäs­ter som inte är från Sthlm, Gbg och Malmö.

Säsong sju har varit lite av en peak. Svensk hip­hop leve­re­rade förra året flera nya stjärn­skott, ja om man inte har koll på det som sker under­ground. Många så kal­lade nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter slog sig ige­nom och eta­ble­rade sig även för den breda mas­san… det var gram­mis­no­mi­ne­ringar och fes­ti­val­spel­ningar. I vår har många av de nam­nen legat lite lågt, och istäl­let har en hel del andra tagit plats. Fokus­gäs­ter denna säsong:

Prop Dylan, Mag­nus Ryt­ter­stam, Hou­man Sebg­hati, Andreas Grega, Mofeta & Jerre, Car­lito, Zacke, Stock­holms­syndro­met, Embee, Byn Clic­ken, Mys­ticman, Pet­ter, Mar­cus ”Mackish” Price, Gorilli, Marc Ström­berg (Tare Lungt 1– 4), NewKid, Dekan (vin­na­ren av The MC HT-2009), Chipchop­pin Order, Salem Al Fakir och Mil­lion Sty­lez, Eboi & Gla­ciuz, Dal­tone

Det ska bli spän­nande att se vad hös­ten 2010 har att bjuda på.

Vad kom­mer Adam Tensta att bjuda på? Hur kom­mer ”hans cool” att låta i nya kom­mande albu­met?
Kom­mer Tim­buktu att satsa vidare på sin radi­o­pro­gram­le­dar­kar­riär?
Vem blir nästa säsongs stora stjärn­skott som bre­a­kas?
Kom­mer Tof­fer leve­rera en höst­dar­ling som han gjorde med vår­dar­lingen ”Vifta med hän­derna”?
Kan stock­hol­mare claima Öris som deras nu när han flyt­tat till huvud­sta­den?
Kom­mer Sve­rige krylla av mer mini­ma­lis­tiska Skwee-beats?
Kom­mer Ken Ring att flytta till Kenya igen och kom­mer hans ung­doms­fot­bollslag Crack Uni­ted att komma till Cham­pi­ons Lea­gue?
Hur blir det med Pet­ters Twit­ter­maf­fia STM? kom­mer de fort­sätta twittra?
Hur bra är sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion?
Kom­mer STOR att bli större?

Följ ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop i höst”, det är ju där du får höra allt först. Dess­utom kom­mer pro­gram­met som van­ligt att pre­sen­tera nya stjärn­skott och pre­miärspela ny musik. Vill TACKA alla som lyss­nat på pro­gram­met och varit med i dis­kus­sio­nerna. Tack för alla mail, sms och kom­men­ta­rer på facebooksidan!

Tills dess kan du gå in på ”Tidi­gare Pro­gram” och se bil­der lyssna igen på det du mis­sat. Och du… följ Evo­lu­tion. Gör det. Sista släp­pet var singel med Laby­rint: www.evolutionhiphop.se

Pro­gram­met är till­baka fre­dag 27 augusti.

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


maj 11, 2010

Äntli­gen är det ute. Ett pro­jekt vi job­bat på i över ett år… när­mare sagt sedan mars 2009.

Sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion doku­men­te­rar ett lite senare avsnitt av den svensk hip­ho­pen och en del av de som eta­ble­rat sig under de senaste åren. Samlingen är tänkt för den kul­tur­in­tres­se­rade sam­la­ren oav­sett vil­ken musik­stil du har som främsta pre­fe­rens, svensk media och jour­na­lis­ter som har dålig koll på vad are­nan har att erbjuda och tviv­lar på svensk hip­hops kva­lité, och till dig som helt enkelt gil­lar att gunga skal­len till himla sköna beats och rytmer.

Evo­lu­tion gör inga som helst anspråk på att repre­sen­tera en total bild av den dessa avsnitt av are­nan. Det är ju omöj­ligt och skulle kräva fler ski­vor än ett dubbelalbum. Det finns många bra artis­ter och band som inte är med på sam­lingen, och många har vun­nit lyss­nar­nas öron under tiden som sam­lingen vuxit fram. Det är många kraf­ter som ska lyc­kas sam­man­stråla för att en artist eller visst spår ska komma med på en sån här sam­ling. Kraf­ter som har eget liv ibland som man inte kan styra och som drar resul­ta­tet åt olika håll. Spe­ci­ellt när en skiva ges ut av ett stort skiv­bo­lag (i det här fal­let Bon­nier) som också får lov att tycka till. För­hopp­ningen är att någon annan vill  göra ännu en sam­ling om ett tag. Det ska bli spän­nande att se vilka namn som är med då.

Det är hel­ler inte meningen att ute­sluta vete­ra­ner som Pet­ter, Ken Ring, Loop­troop Roc­kers mfl. Dessa har redan sina namn ris­tade på den svenska hiphop-himlen i och med deras starka eta­ble­ring och med­ver­kan på klas­siska sam­lingen Side­walk Head­li­ners, en mil­stolpe som mar­ke­rade svensk hip­hops existens för över ett decen­nium sen.

Evo­lu­tion är ett sam­ar­bete mel­lan Sala­zar Brothers/Redline och mig. Utan dem hade det inte gått. Dessa gigan­ter har varit med mig varenda steg under hela pro­ces­sen, lagt ner av sin dyr­bara tid, och sin energi, och delat med sig av sin kun­skap. Vil­ket är helt ovär­der­ligt för en nybör­jare som mig som ald­rig varit med om att ge ut en platta. Jag är väl­digt impo­ne­rad av Sala­zar Brot­hers oänd­liga glädje och entu­si­asm. Att de tar fort­fa­rande efter snart två decen­nier i bran­schen tar sig an kär­leks­pro­jekt som denna. Med enga­ge­mang base­rad på ren lust och vilja. För mig var det helt natur­ligt att söka mig till de mest pålit­liga och mest proff­siga inom områ­det för att kunna för­verk­liga en idé.

Vi har job­bat rätt hårt och länge och är nu stolta över att kunna bjuda in dig till hem­si­dan för att läsa på om pro­jek­tet, lyssna på musi­ken, se teaser-videos och kommentera.

Var­så­god, www.evolutionhiphop.se

1 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


april 15, 2010

Det här är inläg­get är rik­tat till vissa hip­hop­skal­lar, de som är mest ivriga med att hänga på hip­hopcom­mu­ni­ties, de som fyl­ler trå­darna med kom­men­ta­rer kring släpp och hän­del­ser inom den svenska hip­ho­pa­re­nan. Du som kän­ner en när­het till svenska hip­ho­par­tis­ter, kän­ner att du varit med hela vägen när den ”nya gene­ra­tio­nen” vuxit fram och eta­ble­rat sig.

Du ver­kar ha ett otro­get hjärta som är snabb i sväng­arna. Du kan vara påver­kad av kom­mer­si­a­lis­mens snabba fart och den informations-stress som råder.

Hur kan det annars vara möj­ligt att du redan ver­kar vara mätt på den s.k. nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter som J-Son, Moham­med Ali, STOR, Mofeta & Jerre, Henok Achido, Lorentz & M.Sakarias och efter­frå­gar en ”nya” namn som ska ”ta över” den svenska hip­ho­pa­re­nan? Hur kan det mindre än två år efter att denna s.k. nya gene­ra­tion lyc­kats slå sig ige­nom och eta­blera sig fin­nas uttryck och en anda av att man ”är trött” på sådana namn? Redan?

Kän­ner du dig träf­fad är du kanske ett typex­em­pel på moder­ni­te­ten. Livs­läng­den på pro­duk­ter och feno­men är kort, väl­digt kort, nuför­ti­den. Det är nymo­dig­het som är gre­jen. Och när det kom­mer till hip­hop­kul­tu­ren blir det ännu mera så eftersom anhäng­arna dess­utom går igång på ”slå underifrån”-aspekten och sup­por­tar mer gärna artis­ter som inte ännu eta­ble­rat sig. Kam­pan­dan och käns­lan av att man har koll på ett band som eta­blis­se­manget inte ännu har koll på är också skön. När artis­ter har pas­se­rat etablerings-tröskeln och sla­git sig in ver­kar de vara mindre intres­santa, om de nu inte lyc­kas hålla sig kvar så pass länge att de får legend-status vill säga som Pet­ter, Tim­buktu och Ken Ring tillex­em­pel. Det som är där­e­mel­lan är illa ute, de som tar sig vidare till legend­sta­tus är få.

Synd att du har så kort minne och ett hjärta som är otå­ligt. Trå­kigt att du inte orkar vara med hela vägen. Bisarrt att du har så kort minne, du som brann för dessa namn förra året som om de vore dina egna kusi­ner. Tra­giskt att gläd­jen är kort­va­rig i en modern medieatmosfär.

35 | Kommentera! | , , , , , , ,


april 9, 2010
Forever - Henok Achido, Mohammed Ali & Ison (Kärleksattack version)

Fore­ver — Henok Achido, Moham­med Ali & Ison (Kär­lek­s­at­tack version)

För tre vec­kor sedan frå­gade vi vilka svenska MCs som ska få komma hit och visa vad de går för på det grymma Forever-beatet. För­frå­gan gjorde att vi slog rekord i antal inkomna sms. Resul­ta­tet av röst­ningen gav oss: Henok, Moham­med Ali, Ison och Stor (som valde att inte ha med sin inspe­lade vers). Äntli­gen efter flera vec­kors vän­tan, ska du få höra de svenska rap­pare som du ville höra på det här feta beatet.

Så var­så­god!

Fore­ver — Henok Achido, Moham­med Ali & Ison (Kärleksattack-version) här inne.

2 | Kommentera! | , , , , ,


januari 20, 2010

Mest choc­kad var STOR som vann pri­set för årets Hiphop/Soul. Moham­med Ali som var den publikt mest tip­pade vin­na­ren i kate­go­rin applå­de­rade ödmjukt för sin Ayla-kollektivmedlem. Run­tom i salen hörde jag dock en våg visk­ningar med frå­gan: ”Vem är STOR”? vil­ket får mig att hop­pas att P3 fak­tiskt ser till att spela sina vin­nare (och nominerade).

Kväl­lens mest intres­santa upp­trä­dande gjor­des av en oslag­bar kraft­kombo bestå­ende av Salem Al Fakirs alias Damien Adore, duon Stay Gold bestå­ende av Carli Löf och Måns Glae­ser, Spank Rock och Robyn.  Dun­der­pre­miä­ren fick mig att exal­te­rad skrika efter mera, mera, mera inombords.

Mest nyfi­ken blev jag på möbelsnic­ka­ren Andreas Grega som under flera år tur­ne­rat med live­ban­det Kung­ers och senare sup­por­tat Lars Win­ner­bäck. Nu är han aktu­ell med debu­tal­bu­met ”En sak i taget”.

Mest lyck­lig blev jag över att Sala­zar Brot­hers (Red­line) repre­sen­te­ra­des två gånger bland vin­narna. Som pro­du­cen­ter för ”Årets Låt”: Mando Diao — ”Dance With Some­body”, och som pro­du­cen­ter för ”Årets hiphop/soul”-vinnare: STOR. Två vitt skilda gen­rer och ljud­bild. Båda lika kompetent.

Ps. Återi­gen fick Kent ett pris. Jag för­slår att både Gram­mis och P3-Guld inför en ny kate­gori som de kal­lar ”Årets Kent-pris”. Så får man saken ur värl­den varje år.

(klicka på bil­derna för slide och förstoring)

(more…)

2 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


december 13, 2009

Nu har jag sänt sista avsnit­tet av ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hiup­hop” för denna säsong, och det är dags för lite jul­vila. Som musik­jour­na­list är det ju sed på att göra en årsbäs­ta­lista såhär i slu­tet av året. Det här året har varit väl­digt hän­del­se­rikt för svensk hip­hop så jag tar istäl­let och gör en lista på hän­del­ser jag kom­mer min­nas året 2009 med.

Min­ne­så­ret 2009:

- Ken Ring säger (återi­gen) att han ska lägga av med musi­ken efter albu­met ”Hip­Hop”. Han flyt­tar till Kenya med sin familj och star­tar fot­bollsla­get K.R.A.C.K United.

- AFC gör come­back efter ca 6 års tyst­nad, men lyc­kas endast släppa en offi­ci­ell singel. Arbe­tet med bloggcom­mu­ni­tyn ”Gatu­plan” tar för myc­ket tid i anspråk.

- EyeN´I gör debut som radi­o­pro­gram­le­dare på Sve­ri­ges Radio, Metropol.

- Pro­moe lyc­kas bli rik­skän­dis med folk­hems­dis­sen ”Sven­ne­ba­nan”, trots att han gjort hip­hop i mer än ett decennium.

- Maski­nen avslö­jar pla­ner på att mark­nads­föra  kom­mande plat­tan 2010 genom att sväva ovan­för Med­bor­gar­plat­sen i en zeppelinare.

- Näääk råkar göra en hiphop-klassiker och boos­tar sin kar­riär genom att sitta inne ett tag.

- Kar­tel­lens spe­lar för ett knök­fullt tält på Hults­fred, men får sina pel­ningar i Stock­holm sabo­te­rade av poli­sen som hotar krö­gare och klub­bar­ran­gö­rer med raz­zior och nedstängning.

- Orga­nis­men gör en 360 gra­ders vänd­ning. Nu vill han heta Johan Hellqvist och rap­par om livet, käns­lor, kär­lek och ensam­het på lång­samma 72 bpms-beats. I albu­met ”Om gud vill och väd­ret tillå­ter” är rak­bladsvassa MBMA-stilen a la ”hip­hop­ho­ror” bort­blåst. Orsa­ken är ett längre för­hål­lande som brast.

- DN skri­ver om mig: ”Ame­tist är för svensk hip­hop det Obama är för USAs politik”.

- Gen­ren Skweee spri­der sig i Sve­rige med namn som Mac­kan och Kool DJ Dust i täten.

- Natu­ral Bond gör en reunion-spelning på Fasching i stock­holm. På scen står Rusiak, Pet­ter, EyeN´I och Pee Wee, sida vid sida igen.

- J-Son beskri­ver sin platta ”Never Half Step­pin” som inne­hål­lande kom­mer­si­ella radi­olå­tar och klubb­hits. Ett tec­ken på att den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter har slängt av sig ”äkthets­kom­plexen” och pla­ce­rar sig utan häm­ningar i det sound som är brett och ”här och nu”.

- Kon­tro­ver­ser­nas kung Mofo top­par sin årslånga PR-kampanj med att fronta en utlott­ning av en natt med en tjej på en hiphop-kryssning. Media upp­märk­sam­mar och kri­ti­se­rar, kryss­nings­bo­la­get nekar till all inbland­ning och MOFO går ”under jord”. Senare under året släp­per Mofo dis­kret ”The per­sian Gold EP”. Nu sat­sar han på att visa sina rapskills på mer klas­siska hiphop-produktioner.

- Den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­po­ar­tis­ter tar ett kliv och gör offi­ci­ell intåg. Moham­med Ali, Näääk, Lorentz & M.Sakarias, STOR, Pato Pooh, Maski­nen och J-Son är nomi­ne­rade till Gram­mi­sar, och P3-Guld.

Har jag glömt någonting?

12 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , ,


oktober 30, 2009

Rap­parna Stor (Citys Gon­nabe 2009), Moham­med Ali (med det hyl­lade debu­tal­bu­met), Car­lito (nya stjärn­skot­tet från kol­lek­ti­vet Ayla) och pro­du­cen­ten Mack Beats skic­kar den här Halloween-hälsningen… det gläd­jer mig att våra svenska hiphop-stärnor har själv­di­stans och tar sig tid att leka lite. Happy Halloween!

7 | Kommentera! | , , , ,


Sida 1 av 212

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv