maj 20, 2012

Gäst hos Mag­nus Bet­nérs pro­gram Bet­nér Direkt på Kanal 5 (2 april 2012). Ämnet var ytt­ran­de­fri­het och gäs­ter var jag, Jonas Gar­dell, Roland Porier Martins­son, Mår­ten Schultz

Klicka här för att se avsnit­tet på kanal 5s hem­sida, och klicka här för att se fler bil­der under ”Fea­tu­ring Ametist”-fliken.

0 | Kommentera! | , , , , , , ,


maj 20, 2012

Gäst hos Magnus Bet­nérs live­sända pro­gram Bet­nér Direkt i Kanal 5 (2 april 2012). Ämnet var ytt­ran­de­fri­het, gäs­ter var jag, Jonas Gar­dell, Roland Porier Martins­son, Mår­ten Schultz

Klicka här för att se avsnittet.

0 | Kommentera! | , , , , , , , , ,


januari 3, 2012

(Pub­li­ce­rad i Göte­borgs Pos­ten 1 maj 2011)

Allt­fler svenska hip­ho­par­tis­ter har fått sina live­s­pel­ningar avbo­kade efter poli­sens och myn­dig­he­ters rekom­men­da­tio­ner. Tren­den upp­märk­sam­ma­des förra vec­kan av SVT:s Kul­tur­ny­he­terna och kvälls­tid­ningar efter att grup­pen Laby­rint inom lop­pet av två vec­kor fått två spel­ningar inställda, den ena i Vär­namo och den andra i Växjö. I det senare fal­let hade Väx­jö­po­li­sen enligt egen utsago ana­ly­se­rat en av grup­pens låttex­ter och tyckt att den var drog­för­här­li­gande, varpå de rekom­men­de­rat arran­gö­ren att ställa in Laby­rints spel­ning. Tren­den har sta­digt ökat de senaste två åren i takt med att anta­let aktö­rer inom svensk hip­hop har bli­vit fler, men ver­kar endast drabba de akter som repre­sen­te­rar under­klas­sen, har sam­hälls­kri­tiska tex­ter och slår under­i­från (andra drab­bade är P3-Guldvinnarna Car­lito och Stor).

Aki, front­fi­gu­ren i grup­pen Laby­rint, ställde en myc­ket rele­vant fråga i Kul­tur­ny­he­ter­nas inslag om saken, han frå­gade: ”Vil­ken tavla får man måla?”. Vill vi verk­li­gen att myn­dig­he­ter ska tycka till om hur och var musik får uttryc­kas? När myn­dig­he­ter sys­te­ma­tiskt ana­ly­se­rar artis­ters låttex­ter och fing­rar på hur musi­ken får offent­lig­gö­ras är det på grän­sen till stat­lig cen­sur. Jag ogil­lar inskränk­ningar på uttrycks­fri­het och stat­liga begräns­ningar på mina val­möj­lig­he­ter om vil­ken musik jag får upp­leva live, för mig är det inte vad Sve­rige står för.

Sam­ti­digt är poli­sen direkt olämp­lig att bedöma kul­tu­rella uttryck. När Laby­rint näm­ner dro­ger i sina låttex­ter hand­lar det om ett åter­gi­vande och en speg­ling av deras var­dag och verk­lig­het. Ett berät­tande är inte det­samma som pro­pa­ganda.
Det är vik­tigt att komma ihåg att en av kul­tu­rens främsta funk­tio­ner all­tid har varit att föra fram i lju­set de rea­li­te­ter som inte delas av gemene man. Kul­tu­rens upp­gift är del­vis att spegla alter­na­tiva och peri­fera betrak­tel­ser och åsik­ter, och peka finger åt eta­blis­se­manget. Musik som repre­sen­te­rar under­klas­sens verk­lig­het fun­ge­rar även som en mega­fon för dem som har sam­häl­lets sva­gaste röst.

Laby­rints huvud­lyss­nare hör sin var­dag beskri­vas, hit­tar tröst i att veta att de fak­tiskt inte är ensamma, och kän­ner sig sedda när deras verk­lig­het upp­märk­sam­mas tack vare musi­ken. Musi­ken fun­ge­rar såle­des både som ven­til och sam­hälls­brygga. Att cen­su­rera ska­par på sikt klyf­tor och en krutdurk.

0 | Kommentera! | , , , , , , ,


december 21, 2011

Uni­ver­sal Music — Betyg 3 av 5
———————————–
Den kon­tro­ver­si­ella rap­kvar­tet­ten är bit­vis polerade.

Laby­rint är kvar­tet­ten som i våras stod i cent­rum för en riksom­fat­tande debatt om cen­sur och myn­dig­he­ters lämp­lig­het att avgöra kul­tur­kon­sum­tion efter att poli­sen avrått arran­gö­rer från att genom­föra spel­ningar med grup­pen med hän­vis­ning till drog­li­be­rala låttexter.

På debu­tal­bu­met fort­sät­ter Laby­rint att sätta ljus på en peri­fer bild av Sve­rige med en större andel var­dags­re­a­lism och tyd­li­gare berättande. I deras värld flo­re­rar splif­far, poli­sen hatas och man vill störta det rådande makt­sy­ste­met med att kasta stenar. De är såle­des fort­satt kon­tro­ver­si­ella. Smut­sen och gatan består i verk­lig­hets­be­skriv­ning­arna men mins­kar i soun­det som är både mer avska­lat och bit­vis pole­rat. Laby­rint ver­kar plöts­ligt ha mindre energi och lutar sig tillbaka.

(Pub­li­ce­rad i Metro 2011-11-29)

Comments are closed.
december 10, 2011

Uni­ver­sal Music Swe­den | Betyg 4 av 6
—————————————-
Mer pop­o­ri­en­te­rat än tidi­gare. Men kax­ig­he­ten är intakt.

Fyraspårs-ep:n Hass­lade föl­jer upp som­ma­rens ep Mil­jon­pro­gram­me­rade och för­be­re­der oss för debu­tal­bu­met Laba­baba… som kom­mer i slu­tet av november.

Låtarna är mer avska­lade och sound­mäs­sigt pop-orienterade än tidi­gare och där­med mer lät­till­gäng­liga för en bre­dare publik. Ep:n bju­der på mixen hip­hop och upptempo-poppig reg­gae, och avslu­tas med det över­ras­kande spå­retSmuts­folk som är influ­e­rat av 70-talsdisco a la Le Freak. Ski­van bju­der på för­fi­nade sång­pre­sta­tio­ner av Jacco, en mer ano­nym och låg­mäld Aki och en fort­satt lika under­hål­lande Dajanko.

På Hass­lade behål­ler de sin kax­iga atti­tyd, har större par­ty­sug, sat­sar på ett tyd­li­gare antivåld-budskap och har mindre ambi­tio­ner att hävda sitt poli­tiska enga­ge­mang och pro­fi­lera sig via sam­hälls­kom­men­ta­rer. Man mär­ker att själv­för­tro­en­det är på topp. Just nu har Laby­rint ro att leka lite.

(Pub­li­ce­rat i Gaffa mån­dag 3 okto­ber 2011)

Comments are closed.
december 3, 2011

Nyhets­ar­ti­kel / Pub­li­ce­rad i Gaffa / Lör­dag 2011-12-03

Laby­rint för­kla­rar för GAFFA var­för deras debu­tal­bum släpp­tes 30 november.

Laby­rint är en av årets mest omta­lade svenska hip­ho­pak­ter. Detta efter att grup­pen ham­nade i cent­rum för en riksom­fat­tande debatt om cen­sur som tog avstamp ur poli­sens för­sök att stoppa deras spel­ningar. Debu­tal­bu­met ”Laba­baba…” släpp­tes den 30 novem­ber, ett rele­a­se­da­tum som var valt med omsorg.
– Fett skönt grej att släppa den på det datu­met, säger Jacco. Vi har gjort många låtar som är för jäm­lik­het i sam­häl­let och då känns det bra att släppa albu­met på dagen då många är emot jäm­lik­het.
– Ja, vi tog det datu­met för att säga fuck you till nyna­zis­ter, säger Aki.

Laby­rint har varit aktiva sedan 2005 och har sedan dess släppt flera mixta­pes och ep:s men beskri­ver att rele­a­sen av ett album känns spe­ci­ellt.
– Det känns som att våra mixta­pes och ep:s var bröd­spår vi la ut för fol­ket så att de skulle följa efter oss till albu­met, säger Jacco. Det bästa med plat­tan är att den inne­hål­ler allt från hår­dare reg­gae till lovers rock och hip­hop, det finns någon­ting för alla i den.
– Och den är mer per­son­lig, säger Aki. En del låtar är skrivna på ett nytt sätt för oss. De är skrivna ur vårt eget per­spek­tiv och hand­lar om vår var­dag istäl­let för att beskriva sam­häl­let.
– Ja, man är blot­tad plöts­ligt. Det känns näs­tan som att jag ska droppa byx­orna och visa allt för hela klas­sen. Det ska bli jät­tepän­nande att se folks reak­tio­ner. Jag går ju fram och till­baka i mitt kök varje dag för jag är så glad att jag ska släppa ett album, säger Jacco.

Laby­rint berät­tar att de för­mod­li­gen kom­mer satsa på var sitt solo­po­jekt efter att albu­met släppts. Aki berät­tar:
– Det har varit rätt myc­ket kring oss senaste tiden så jag kän­ner per­son­li­gen att jag måste få ut en solo­skiva. Det känns som att man kan göra ännu mer per­son­liga låtar då, och så har jag all­tid velat göra en hård hip­hop­skiva. Jag tror Dajanko för­mod­li­gen vill göra lite funk, vår dj Sai vill nog göra en skiva med alla sina favo­ritrap­pare och Jacco vill säkert göra en roots/reggaeskiva. Men vi kom­mer gästa på varand­ras pro­jekt, så de kom­mer nog kän­nas som Laby­rint allihopa.

0 | Kommentera! | , , ,


augusti 17, 2010

Ikväll sände jag en timme i P3 igen. Grän­serna mel­lan lokal radio och riks­ra­dio har egent­li­gen inte exi­ste­rat för mitt pro­gram ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” eftersom det pro­gram­met har lyss­nare från hela lan­det som lyss­nar via web­ben. Men trots det så var det en helt magisk känsla att få sända 100% svensk hip­hop i rikskanalenP3, och det sent på kvällen.

Man inbil­lar sig att man har hela lan­dets upp­märk­sam­het i nat­ten, och får de att upp­täcka vad himla bra svensk hip­hop är. Hård, mjuk, djup, party, hårda beats, sång­vän­lig… Tack P3 för detta!

Här är min spel­lista från kvällen:

23.07 Aleks - ”Andra Por­ten”
23:12 J-Son — ”Far Away”
23:15 Laby­rint — ”Trak­terna”
23:20 Orga­nis­men - ”Låt mig andas ut”
23:25 STOR - ”Lilla Shorty”
23:34 Side­walk - ”Scream”
23:38 Pet­ter & Vero­nica Mag­gio — ”Län­ge­sen”
23:43 Trains­pot­ters - ”Fan First”
23:47 Näääk & Kaliffa — ”När Ska han Växa Upp?”
23:51 Tof­fer - ”Vifta Me Hän­derna” (Safe­house Remix)
23:56 Cleo - Hejdå

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , ,


juli 14, 2010

(klicka på bilerna för förstoring)

Då är ännu en säsong med lan­dets enda och största hip­hoppro­gram med fokus på det svenska är slut och som­mar­vi­lan tar vid. ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” hål­ler fort­fa­rande for­tet med högst web­träf­far av alla pro­gram på Met­ro­pol. Inpo­ne­rande av ett pro­gram som klas­sas som ”smalt” av många. Nytt för den här säsongen har varit ännu fler lyss­nare från hela lan­det, att du som lyss­nar kun­nat hänga på pro­gram­mets face­book­sida under live­sänd­ning­arna och genom det delta i pro­gram­met, och en extra sats­ning på Fokus­gäs­ter som inte är från Sthlm, Gbg och Malmö.

Säsong sju har varit lite av en peak. Svensk hip­hop leve­re­rade förra året flera nya stjärn­skott, ja om man inte har koll på det som sker under­ground. Många så kal­lade nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter slog sig ige­nom och eta­ble­rade sig även för den breda mas­san… det var gram­mis­no­mi­ne­ringar och fes­ti­val­spel­ningar. I vår har många av de nam­nen legat lite lågt, och istäl­let har en hel del andra tagit plats. Fokus­gäs­ter denna säsong:

Prop Dylan, Mag­nus Ryt­ter­stam, Hou­man Sebg­hati, Andreas Grega, Mofeta & Jerre, Car­lito, Zacke, Stock­holms­syndro­met, Embee, Byn Clic­ken, Mys­ticman, Pet­ter, Mar­cus ”Mackish” Price, Gorilli, Marc Ström­berg (Tare Lungt 1– 4), NewKid, Dekan (vin­na­ren av The MC HT-2009), Chipchop­pin Order, Salem Al Fakir och Mil­lion Sty­lez, Eboi & Gla­ciuz, Dal­tone

Det ska bli spän­nande att se vad hös­ten 2010 har att bjuda på.

Vad kom­mer Adam Tensta att bjuda på? Hur kom­mer ”hans cool” att låta i nya kom­mande albu­met?
Kom­mer Tim­buktu att satsa vidare på sin radi­o­pro­gram­le­dar­kar­riär?
Vem blir nästa säsongs stora stjärn­skott som bre­a­kas?
Kom­mer Tof­fer leve­rera en höst­dar­ling som han gjorde med vår­dar­lingen ”Vifta med hän­derna”?
Kan stock­hol­mare claima Öris som deras nu när han flyt­tat till huvud­sta­den?
Kom­mer Sve­rige krylla av mer mini­ma­lis­tiska Skwee-beats?
Kom­mer Ken Ring att flytta till Kenya igen och kom­mer hans ung­doms­fot­bollslag Crack Uni­ted att komma till Cham­pi­ons Lea­gue?
Hur blir det med Pet­ters Twit­ter­maf­fia STM? kom­mer de fort­sätta twittra?
Hur bra är sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion?
Kom­mer STOR att bli större?

Följ ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop i höst”, det är ju där du får höra allt först. Dess­utom kom­mer pro­gram­met som van­ligt att pre­sen­tera nya stjärn­skott och pre­miärspela ny musik. Vill TACKA alla som lyss­nat på pro­gram­met och varit med i dis­kus­sio­nerna. Tack för alla mail, sms och kom­men­ta­rer på facebooksidan!

Tills dess kan du gå in på ”Tidi­gare Pro­gram” och se bil­der lyssna igen på det du mis­sat. Och du… följ Evo­lu­tion. Gör det. Sista släp­pet var singel med Laby­rint: www.evolutionhiphop.se

Pro­gram­met är till­baka fre­dag 27 augusti.

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juli 12, 2010

Ingen vila här inte! Den här som­ma­ren går under sam­lingen Evo­lu­tions namn. Nu släpps fjärde sing­eln från Evo­lu­tion och det är inget mindre än: Laby­rint med låten ”Trakterna”.

Låten är gjord exklu­sivt för Evo­lu­tion och är pro­du­ce­rad av The Sala­zar Brot­hers. Låten är en rik­tig hit och kom­mer nog med all san­no­lik­het att pum­pas högt i en och annan trakt under som­ma­ren run­tom i lan­det. Det här är trak­ter­nas ant­hem 2010!

Ladda ner låten här

Videon gjord av: Dir/edit/post: Vigge för Digi­tal Dirt Ent och Daniel Weij­den för Spa­ceship prod. Pro­du­cen­terna häl­sar att idén bakom videon var egent­li­gen att för­söka hinna filma i så många områ­den som möj­ligt och fånga en posi­tiv vibe.

Vigge häl­sar: ”Laby­rint var nere i Malmö på en spel­ning så de pas­sade på då att ta några sce­ner i Lin­dängen och Rosen­gård. Någon vecka senare åkte alla upp till Stock­holm och fil­made i bland annat Fittja, Hall­unda, Alby, Gottsunda & Rin­keby. De hade gärna velat få med några områ­den i Göte­borg också men tyvärr fanns det inte tid till det denna gång. Tack till allt folk som dök upp trots att varje loca­tion blev väl­digt spon­tan och utan förvarning!”

2 | Kommentera! | , , , , , , , ,


maj 11, 2010

Äntli­gen är det ute. Ett pro­jekt vi job­bat på i över ett år… när­mare sagt sedan mars 2009.

Sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion doku­men­te­rar ett lite senare avsnitt av den svensk hip­ho­pen och en del av de som eta­ble­rat sig under de senaste åren. Samlingen är tänkt för den kul­tur­in­tres­se­rade sam­la­ren oav­sett vil­ken musik­stil du har som främsta pre­fe­rens, svensk media och jour­na­lis­ter som har dålig koll på vad are­nan har att erbjuda och tviv­lar på svensk hip­hops kva­lité, och till dig som helt enkelt gil­lar att gunga skal­len till himla sköna beats och rytmer.

Evo­lu­tion gör inga som helst anspråk på att repre­sen­tera en total bild av den dessa avsnitt av are­nan. Det är ju omöj­ligt och skulle kräva fler ski­vor än ett dubbelalbum. Det finns många bra artis­ter och band som inte är med på sam­lingen, och många har vun­nit lyss­nar­nas öron under tiden som sam­lingen vuxit fram. Det är många kraf­ter som ska lyc­kas sam­man­stråla för att en artist eller visst spår ska komma med på en sån här sam­ling. Kraf­ter som har eget liv ibland som man inte kan styra och som drar resul­ta­tet åt olika håll. Spe­ci­ellt när en skiva ges ut av ett stort skiv­bo­lag (i det här fal­let Bon­nier) som också får lov att tycka till. För­hopp­ningen är att någon annan vill  göra ännu en sam­ling om ett tag. Det ska bli spän­nande att se vilka namn som är med då.

Det är hel­ler inte meningen att ute­sluta vete­ra­ner som Pet­ter, Ken Ring, Loop­troop Roc­kers mfl. Dessa har redan sina namn ris­tade på den svenska hiphop-himlen i och med deras starka eta­ble­ring och med­ver­kan på klas­siska sam­lingen Side­walk Head­li­ners, en mil­stolpe som mar­ke­rade svensk hip­hops existens för över ett decen­nium sen.

Evo­lu­tion är ett sam­ar­bete mel­lan Sala­zar Brothers/Redline och mig. Utan dem hade det inte gått. Dessa gigan­ter har varit med mig varenda steg under hela pro­ces­sen, lagt ner av sin dyr­bara tid, och sin energi, och delat med sig av sin kun­skap. Vil­ket är helt ovär­der­ligt för en nybör­jare som mig som ald­rig varit med om att ge ut en platta. Jag är väl­digt impo­ne­rad av Sala­zar Brot­hers oänd­liga glädje och entu­si­asm. Att de tar fort­fa­rande efter snart två decen­nier i bran­schen tar sig an kär­leks­pro­jekt som denna. Med enga­ge­mang base­rad på ren lust och vilja. För mig var det helt natur­ligt att söka mig till de mest pålit­liga och mest proff­siga inom områ­det för att kunna för­verk­liga en idé.

Vi har job­bat rätt hårt och länge och är nu stolta över att kunna bjuda in dig till hem­si­dan för att läsa på om pro­jek­tet, lyssna på musi­ken, se teaser-videos och kommentera.

Var­så­god, www.evolutionhiphop.se

1 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv