oktober 22, 2012

Jag i senaste num­ret av Röd Press som är ute nu. (22 okto­ber 2012)

1 | Kommentera! | , , , ,


oktober 22, 2012

Jag i senaste num­ret av Röd Press som är ute nu (22 okto­ber 2012).

0 | Kommentera! | , , , , ,


februari 13, 2012

Repor­tage / Pub­li­ce­rad i Gaffa / Lör­dag 2012-02-11

På ett år har han hun­nit upp­träda på P3 Guld, spela in och tur­nera med Tim­buktu, få skiv­kon­trakt samt skapa den egna full­äng­da­ren ”Album”. Albin Gro­mer har upp­täckt hur man får saker att hända.
– Det har varit ett väl­digt utveck­lande år på alla sätt och vis, och dess­utom väl­digt kul. Jag märkte att jag kanske kan leva på musi­ken när jag i våras blev upp­sagd från det t-shirtföretag jag job­bade på. Först blev jag upp­rörd men sen märkte jag att alla på skiv­bo­la­get sa att det var bra att jag blev av med job­bet. Då bör­jade jag fun­dera kring att det kanske var så, för jag hade ju spel­ningar. Och sen märkte jag att det fak­tiskt löste sig med räk­ning­arna ändå.

All­ting har gått rätt fort för Albin Gro­mer. Han fick radi­o­ro­ta­tion på sin första och andra singel från sina två första ep:s och med det följde ett live­upp­trä­dande på P3 Guld-galan.

Läs hela inter­vjun med Albin Gro­mer här på Gaf­fas hem­sida.

0 | Kommentera! | , , , ,


oktober 7, 2011

Nyhets­ar­ti­kel / Fre­dag 2011-10-07

Rusiak och PeeWee släp­per nytt album ihop.

Den 17 okt ober släp­per Still Pee & Ru sitt själv­be­tit­lade album. Det är mer än ett decen­nium sedan hip­hop­ve­te­ra­nerna PeeWee och Tho­mas Rusiak senast släppte en skiva ihop, då som del i grup­pen Sher­lock.
–Vi är själva rätt för­vå­nade över att det tagit sådan tid för oss att göra musik ihop igen, säger Rusiak. Jag har lagt de åren på att göra egna saker som fal­ler åt andra gen­rer än hip­hop.
– Det som har gjort att det dröjt är också att jag tidi­gare inte rik­tigt har haft någon inspi­ra­tion för att syssla med musik, säger PeeWee.

Trots det långa uppe­hål­let har det ald­rig varit några pro­blem att hitta till­baka till sam­ar­be­tet i stu­dion.
– Vi har i prin­cip hängt till­sam­mans alla de här åren som varit. Vi har stått vid varand­ras sida genom åren, och vib­bar på samma saker, säger Rusiak.
– Allt har känts så själv­klart, vad har vi vän­tat på lik­som, säger PeeWee. Vi har spe­lat in hemma hos Tho­mas i hans var­dags­rum, lagat käk, druc­kit vin och hängt. Vi har haft väl­digt kul under inspelningarna.

Sam­spe­let är intakt men kil­larna berät­tar att det finns vis­sa­sound­mäs­siga och text­mäs­siga skill­na­der på det nya albu­met
jäm­fört med den tidi­gare Sherlock-skivan ”Made to mea­sure”.
– Text­mäs­sigt skri­ver vi numera rakt ut vad vi kän­ner i stun­den, förr i tiden fun­de­rade vi nog mer på vad vi sa. Då skrev man mer inveck­lat och mer i meta­fo­rer men nu är vi mer rakt på sak, för­kla­rar PeeWee.
– Vi har inte lika myc­ket pre­ten­tio­ner nu. Man skri­ver det som kom­mer i tan­karna. Förr var det lite mer käns­ligt på något vis och allt skulle låta tufft och häf­tigt, det var lite osäk­rare förr. Skill­na­den märks inte bara på låttex­terna utan även på musi­ken. Sound­mäs­sigt var vi kanske lite mör­kare förut. Numera är det bit­ter­ljuvt med lite lätt­sam­het i vemo­det. Kom­mande plat­tan är i samma ton­gång som mina första tol­vor och Suc­kers, medan utfö­ran­det är mer Sher­lock. Jag kan inte säga att det finns någon låt på ski­van som låter kon­tem­po­rär, det mesta är sna­rare ret­ro­hip­hop från 90-talet som ändå är fräscht och före sin tid, säger Rusiak.

– Ja, det är jag och Tho­mas, vi är till­baka lik­som, säger Pee-Wee.

0 | Kommentera! | , , , , ,


juli 27, 2011

Arti­kel / Pub­li­ce­rad i Gaffa Sön­dag 2011-04-17

Duon hål­ler hårt på sin iden­ti­tet – på gott och ont.

Moham­med Ali, eller Moms och Rawa som de kal­las, har pre­cis fär­dig­ställt sitt debu­tal­bum Vi som släpps den 13 april. Duon berät­tar för GA FFA att för­lop­pet inte har varit helt smärtfritt.

– Vi har väg­rat kom­pro­missa med musi­ken och allt run­tom­kring. Vi har stora per­son­lig­he­ter, och jag tror ibland att musik­pro­du­cen­ter och vide­o­re­gis­sö­rer hatar oss eftersom vi hela tiden har egna idéer och vill ha ett finger med i allt som hän­der, säger Rawa.

Duon är numera för första gången saj­nade på ett skiv­bo­lag, en ny erfa­ren­het som inne­bär åsik­ter på hur de ska låta och lan­se­ras.
– Det fanns till exem­pel en låt som skiv­bo­la­get tyckte skulle vara singel men som vi inte tyckte repre­sen­te­rade oss på bästa sätt, och då blev det en kon­flikt. Vi vet vad vi vill även om andra har tan­kar och kon­cept för fram­gång. Det gäl­ler allt, även bil­der vi tar och musik­vi­deor vi gör, säger Momo. Klart man skulle kunna ta den enklare snabba vägen. Det är inte svårt att göra låtar som radio vill spela, det finns en mall för det. Men man kan också göra det man själv gil­lar och tror på och jobba mer lång­sik­tigt. Det tar kanske längre tid att bli stor men man byg­ger star­kare från grun­den och hål­ler längre.

– Vi vill hel­ler inte vara i bero­en­de­ställ­ning till media och radio genom att börja göra sådant som de vill ha. Tror man på sig själv behö­ver man inte välja snab­bare vägar till fram­gång. Om mate­ri­a­let inte repre­sen­te­rar en fullt ut kom­mer det att falla platt efter ett tag. Vi har lärt oss att lyss­nare inte är dumma, när de får något som verk­li­gen är vi kän­ner de skill­na­den, säger Rawa.

Duon kal­lar albu­met för en väl­digt per­son­lig skiva och säger att hel­he­ten repre­sen­te­rar dem till hundra pro­cent.
– Men visst, säger Rawa. Det har varit huvud­värk att vara såhär och veta exakt hur vi vill höras och synas. Folk har bli­vit besvikna på oss men är något inte Moham­med Ali så är det inte det.

0 | Kommentera! | , , ,


juni 8, 2010

Jour­na­lis­ten Nadja på Helsing­borgs Dag­blad omvand­lar låt­tit­lar och rader från låtar till frå­gor när hon inter­vjuar… hon inter­vju­ade mig pre­cis, det var ett väl­digt roligt sätt att bli inter­vjuad på.

INTERVJUN: Klicka här för att komma till intervjun.

1 | Kommentera! | , ,


oktober 10, 2009
Iron African i City

Iron Afri­can i City

Comments are closed.
oktober 9, 2009
Mohammed Ali i City

Moham­med Ali i City

Comments are closed.
oktober 8, 2009

(rubri­ken satt av City-redigerare)

J-Son i City

J-Son i City

Comments are closed.
oktober 8, 2009
STOR årets Gonnabe i City

STOR årets Gon­nabe i City

0 | Kommentera! | , , , , , , ,


Sida 1 av 212

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv