januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


december 5, 2010

Mer auten­tiskt än såhär kan det knap­past bli

Hou­man Sebg­hati är en av svensk hip­hops alltjämt verk­samma vete­ra­ner. Han bör­jade rappa under 90-talet och ingick i det omta­lade 165-kollektivet. Barn av 165-hiphopen är hans hip­hop präg­lad av vemod och melan­koli. Hou­man är en av de som läg­ger störst ande­lar av sin själ i sin musik och är som per­son är full­stän­digt när­va­rande i låtarna med sina reflek­tio­ner, sitt hat och berät­tel­ser om sina livs­er­fa­ren­he­ter. Låttex­terna är som bruk­ligt svår­tug­gade, ambi­tiösa och fyllda av fan­ta­si­fyllda meta­fo­rer, aka­de­miska begrepp och filo­so­fiska tan­kar om existens, omvärld och poli­tik vil­ket ibland gör de svår­till­gäng­liga. Beat­sen är vari­e­rade och orga­niska. Soun­det är lite spre­tigt och plat­tan sak­nar en sound­mäs­sig tyd­lig röd tråd. Det är stundom ryt­miskt ori­en­ta­liskt, stundom soul-influerat, och flör­tar ibland med klas­siska hiphop-produktioner.

Till­ba­kablic­kar och upp­gö­relse är temat för dub­be­lal­bu­met ”Alke­mis­ten” som även inne­hål­ler hans re-mastrade första skiva ”Tan­kar­nas Grän­der” (1999). Hou­man som all­tid roman­ti­se­rat svunna tider speg­lar sig här i sitt för­flutna och gör upp med både den och sin nuva­rande omgiv­ning. Alke­mis­ten blir till en box­nings­ring där box­a­ren Hou­man är både besvi­ken, sår­bar och dröm­mer för­sik­tigt om hur det skulle kunna vara.

Inom hip­ho­pen är auten­ti­ci­tet vik­tig, och mer genu­int än så här kan det knap­past bli.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa, okt 2010)

Comments are closed.
oktober 13, 2009

Den nya sing­eln Vakna! med Hou­man Sebg­hati släpps nu i vän­tan på det kom­mande albu­met Alke­mis­ten, net­playen Hem­bränt 3.

Houman Sebghati - Vakna

Hou­man Sebg­hati — Vakna

165-rapparen har sam­ar­be­tat med den sta­bila pro­du­cen­ten EKP som han så ofta gjort tidi­gare. EKP bru­kar leve­rera rätt avska­lade, sofis­tis­ke­rade men sväng­iga beats, och det gör han även denna gång. Ett lite mer ovän­tat sam­ar­bete är dock RMHs DJ Roof­top (Adam Tenstas DJ) som läg­ger cuts på låten. Ovän­tat för att DJ Roof­top sna­rare repre­sen­te­rar ett house och techno-sound än det orga­niska och bit­vis ori­en­ta­liska som Hou­man har kär­lek till.

Roof­top har dock hållt igen vid mix­er­bor­det och mar­ke­rar sin när­varo rätt för­sik­tigt, medan Hou­man är sitt van­liga jag och full­tän­digt pepp­rar dig med sam­tids­a­na­lys och ifrå­ga­sät­ter omvärl­den. Han hål­ler dock å sin sida igen vad gäl­ler språ­ket. Hou­man bru­kar ju van­ligt­vis gilla svåra ord och snär­jer ofta in lyss­na­ren i kom­plexa begrepp och beskriv­ningar, aka­de­mi­ker som han är. Men den här gången är hans språk enklare vil­ket gör att han nog kom­mer närmare.

Vakna! — Hou­man Sebghati

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

Dogge Dog­ge­lito kal­lade Hou­man lite kär­leks­fullt för ”Häs­sel­bys hjärta” när jag och han tala­des vid i tele­fon för ett tag sedan. Dogge menade att Hou­man är full­stän­digt genom­sy­rad av Hässelby-hiphopens anda och själ.

Häs­sel­by­hip­ho­pen kan ju gene­ra­li­se­ras som sound­mäs­sigt mera svår­smält (vil­ket inte gäl­ler för den här låten), vemo­dig, intro­vert och lite bekla­gande. Ja, som Hou­man är…

1 | Kommentera! | , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv