oktober 22, 2012

Jag i senaste num­ret av Röd Press som är ute nu. (22 okto­ber 2012)

1 | Kommentera! | , , , ,


oktober 22, 2012

Jag i senaste num­ret av Röd Press som är ute nu (22 okto­ber 2012).

0 | Kommentera! | , , , , ,


januari 3, 2012

(Pub­li­ce­rad i Göte­borgs Pos­ten 28 feb­ru­ari 2011)

Boom chi-ki, boom chi-ki, boom, sa Swing­fly i låten Me and my drum och gick med det vidare i Melo­di­festi­va­len. Det påmin­ner om den gamla barn­vi­san Jag är ett litet ylle, boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom, och kanske är Swing­flys fras lånad just därifrån.

Hip­ho­pen har näm­li­gen en spe­ci­ell rela­tion till barn­kul­tur. Den tar sig uttryck genom att barn rutin­mäs­sigt syns i hip­hop­mu­sik­vi­deor och att hip­hop­mu­si­ken jäm­fört med andra gen­rer ofta refe­re­rar till barn­sånger, barn­ram­sor, barn­sa­gor och de celebra karak­tä­rerna i dessa, både i låttex­ter och i musik­pro­duk­tio­ner. Ett exem­pel är de barn­rös­ter som utgör sång­re­fräng­erna i klas­siska Hard knock life med Jay-Z, och I can med Nas. Hiphopen har också en viss vana att sampla från barn­vi­sor. När låten Snub­ben med svenska The Latin Kings kom 1994 över­ras­ka­des vi med en samp­ling från Emil i Lön­ne­ber­gas Huje­da­mej sånt barn han var. Oav­sett vad orsa­ken till det må ha varit, var det lik­väl ännu ett tec­ken på kär­leks­re­la­tio­nen mel­lan hip­hop och barndomstider. Kärleksrelationen kan del­vis för­kla­ras med hip­ho­pens ursprung. Hip­ho­pen växte fram ur sam­häl­le­liga miss­för­hål­lan­den under 70-talet i New York. Hip­hop blev snabbt den skar­paste kom­men­ta­ren till det utan­för­skap som rådde och kul­tu­ren grodde alltså ur ett sam­man­hang av miss­be­lå­ten­het. En del av hip­hop­kul­tu­rens tidiga utö­vare som kunde räk­nas till gen­ren gangs­ter­rap kom själva från den hårda verk­lig­het som de beskrev i låtarna.

I sam­man­hanget kan den obe­sud­lade barn­do­men såle­des, som en kon­trast, repre­sen­tera det oskyl­diga och oför­störda. Barn­do­men roman­ti­se­ras inom hip­ho­pen, den blir ett ombud för livschan­ser, en repre­sen­ta­tion av poten­tial och livets start­linje där allt ännu är möj­ligt. Barn är rena, deras rös­ter repre­sen­te­rar san­nings­sä­gare i en kor­rum­pe­rad värld och fun­ge­rar som en påmin­nelse om det som kanske gått för­lo­rat i det egna livet. Barn­do­men repre­sen­te­rar den med­vetna sek­tio­nen av hiphopsjälen.

Hip­ho­pens olika för­gre­ningar må bit­vis ha fri­gjort sig från sitt ursprung och anta­git en glät­tig ton, men kul­tu­rens upp­rin­nelse gör sig ändå påmind då och då. Lycka till i nästa del­täv­ling Swingfly.

0 | Kommentera! | , , , ,


mars 28, 2011


Väl­kom­men till pre­miä­ren av liveklub­ben Replayed!

Klub­ben drivs av The Sala­zar Brot­hers och ig Ame­tist och kom­mer bjuda på de hetaste nam­nen inom svensk hip­hop ackom­pan­je­rat av stora hus­ban­det The Royal Nel­son Orchestra!

På scen 9 april: Moham­med Ali, Sha­zaam, ADL, Sex­fem­man och Aaron Phiri
DJs: Salla, Masse, Ame­tist och Mackbeats

- Moham­med Ali har rele­a­se­fest och kom­mer för första gången köra låtar från sitt nya album ”Vi” live!
Och så blir det en live­ses­sion med Sha­zaam, ADL, Sex­fem­man och Aaron Phiri som står på sce­nen sam­ti­digt och till­sam­mans kör till klas­siska hip­hop­be­ats spe­lat av ban­det The Royal Nel­son Orchestra! Sjukt bra stäm­ning alltså!

Lör­dag 9 april kl. 22:00 — 03:00
Kolings­borg
Gula Gången, Söder­malm­storg 2
Stock­holm
Entré: 140 kr

Facebook-eventet

0 | Kommentera! | , ,


mars 4, 2011

Jag har bör­jat som musik­krö­ni­kör i Göte­borgs Pos­ten. Min första krö­nika hand­lar om rela­tio­nen mel­lan ”Hip­hop och barn­kul­tur”. Klicka här för att läsa krö­ni­kan på GPs hem­sida (pub­li­ce­rad i Göte­borgs Pos­ten mars 2011).

0 | Kommentera! | , , , ,


februari 13, 2011

Led­sen att vi dröjt. Men nu kan du äntli­gen köpa EVOLUTION–tshir­tar. Efter­frå­gan har varit stor och non-stop senaste året så skynda innan din stor­lek tar slut hos vår åter­för­säl­jare, nya saj­ten Soulshack.se– Trö­jorna finns både i modell tall-tee och WESC-modell. Vi tyc­ker själva att vi har det bästa hiphop-motivet, för alla som älskar kulturen.

Evolution-tee WESC-modell

Köp EVOLUTION tshirts här http://www.soulshack.se/category/evolution

STOR, Carlito och Mohammed Ali har dom

STOR, Car­lito och Moham­med Ali har dom

Kartellen har dom

Kar­tel­len har dom

Masse och Salla har dom

Masse och Salla har dom

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , ,


januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


augusti 5, 2010

Vi låter två ambi­tiösa blog­gare tävla ut 10 styc­ken tshir­tar redan nu. Du kan alltså bli först i lan­det med en egen Evolution-tee.

Vinn en tisha antingen här, eller genom den här sidan. Två chan­ser alltså. Lycka till!

0 | Kommentera! | , , , , ,


juli 20, 2010

Musik­jour­na­lis­ten Per Sinding-Larsen upp­märk­sam­mar sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion på SVTs musik­blogg PSL. Besök också sidan för att se vad PSL skri­ver om sam­lingen.

0 | Kommentera! | , , , ,


juli 15, 2010

I tis­dags var sköna Luleå-gruppen Movits! i Met­ro­pol Mor­gon och körde live som upp­värm­ning inför deras gig på kväl­len på Allsång på Skan­sen. Movits! är ännu en grupp som är med på sam­lingen Evo­lu­tion. Checka in!

0 | Kommentera! | , , , , , ,


Sida 1 av 212

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv