maj 11, 2010

Äntli­gen är det ute. Ett pro­jekt vi job­bat på i över ett år… när­mare sagt sedan mars 2009.

Sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion doku­men­te­rar ett lite senare avsnitt av den svensk hip­ho­pen och en del av de som eta­ble­rat sig under de senaste åren. Samlingen är tänkt för den kul­tur­in­tres­se­rade sam­la­ren oav­sett vil­ken musik­stil du har som främsta pre­fe­rens, svensk media och jour­na­lis­ter som har dålig koll på vad are­nan har att erbjuda och tviv­lar på svensk hip­hops kva­lité, och till dig som helt enkelt gil­lar att gunga skal­len till himla sköna beats och rytmer.

Evo­lu­tion gör inga som helst anspråk på att repre­sen­tera en total bild av den dessa avsnitt av are­nan. Det är ju omöj­ligt och skulle kräva fler ski­vor än ett dubbelalbum. Det finns många bra artis­ter och band som inte är med på sam­lingen, och många har vun­nit lyss­nar­nas öron under tiden som sam­lingen vuxit fram. Det är många kraf­ter som ska lyc­kas sam­man­stråla för att en artist eller visst spår ska komma med på en sån här sam­ling. Kraf­ter som har eget liv ibland som man inte kan styra och som drar resul­ta­tet åt olika håll. Spe­ci­ellt när en skiva ges ut av ett stort skiv­bo­lag (i det här fal­let Bon­nier) som också får lov att tycka till. För­hopp­ningen är att någon annan vill  göra ännu en sam­ling om ett tag. Det ska bli spän­nande att se vilka namn som är med då.

Det är hel­ler inte meningen att ute­sluta vete­ra­ner som Pet­ter, Ken Ring, Loop­troop Roc­kers mfl. Dessa har redan sina namn ris­tade på den svenska hiphop-himlen i och med deras starka eta­ble­ring och med­ver­kan på klas­siska sam­lingen Side­walk Head­li­ners, en mil­stolpe som mar­ke­rade svensk hip­hops existens för över ett decen­nium sen.

Evo­lu­tion är ett sam­ar­bete mel­lan Sala­zar Brothers/Redline och mig. Utan dem hade det inte gått. Dessa gigan­ter har varit med mig varenda steg under hela pro­ces­sen, lagt ner av sin dyr­bara tid, och sin energi, och delat med sig av sin kun­skap. Vil­ket är helt ovär­der­ligt för en nybör­jare som mig som ald­rig varit med om att ge ut en platta. Jag är väl­digt impo­ne­rad av Sala­zar Brot­hers oänd­liga glädje och entu­si­asm. Att de tar fort­fa­rande efter snart två decen­nier i bran­schen tar sig an kär­leks­pro­jekt som denna. Med enga­ge­mang base­rad på ren lust och vilja. För mig var det helt natur­ligt att söka mig till de mest pålit­liga och mest proff­siga inom områ­det för att kunna för­verk­liga en idé.

Vi har job­bat rätt hårt och länge och är nu stolta över att kunna bjuda in dig till hem­si­dan för att läsa på om pro­jek­tet, lyssna på musi­ken, se teaser-videos och kommentera.

Var­så­god, www.evolutionhiphop.se

1 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


april 15, 2010

Det här är inläg­get är rik­tat till vissa hip­hop­skal­lar, de som är mest ivriga med att hänga på hip­hopcom­mu­ni­ties, de som fyl­ler trå­darna med kom­men­ta­rer kring släpp och hän­del­ser inom den svenska hip­ho­pa­re­nan. Du som kän­ner en när­het till svenska hip­ho­par­tis­ter, kän­ner att du varit med hela vägen när den ”nya gene­ra­tio­nen” vuxit fram och eta­ble­rat sig.

Du ver­kar ha ett otro­get hjärta som är snabb i sväng­arna. Du kan vara påver­kad av kom­mer­si­a­lis­mens snabba fart och den informations-stress som råder.

Hur kan det annars vara möj­ligt att du redan ver­kar vara mätt på den s.k. nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter som J-Son, Moham­med Ali, STOR, Mofeta & Jerre, Henok Achido, Lorentz & M.Sakarias och efter­frå­gar en ”nya” namn som ska ”ta över” den svenska hip­ho­pa­re­nan? Hur kan det mindre än två år efter att denna s.k. nya gene­ra­tion lyc­kats slå sig ige­nom och eta­blera sig fin­nas uttryck och en anda av att man ”är trött” på sådana namn? Redan?

Kän­ner du dig träf­fad är du kanske ett typex­em­pel på moder­ni­te­ten. Livs­läng­den på pro­duk­ter och feno­men är kort, väl­digt kort, nuför­ti­den. Det är nymo­dig­het som är gre­jen. Och när det kom­mer till hip­hop­kul­tu­ren blir det ännu mera så eftersom anhäng­arna dess­utom går igång på ”slå underifrån”-aspekten och sup­por­tar mer gärna artis­ter som inte ännu eta­ble­rat sig. Kam­pan­dan och käns­lan av att man har koll på ett band som eta­blis­se­manget inte ännu har koll på är också skön. När artis­ter har pas­se­rat etablerings-tröskeln och sla­git sig in ver­kar de vara mindre intres­santa, om de nu inte lyc­kas hålla sig kvar så pass länge att de får legend-status vill säga som Pet­ter, Tim­buktu och Ken Ring tillex­em­pel. Det som är där­e­mel­lan är illa ute, de som tar sig vidare till legend­sta­tus är få.

Synd att du har så kort minne och ett hjärta som är otå­ligt. Trå­kigt att du inte orkar vara med hela vägen. Bisarrt att du har så kort minne, du som brann för dessa namn förra året som om de vore dina egna kusi­ner. Tra­giskt att gläd­jen är kort­va­rig i en modern medieatmosfär.

35 | Kommentera! | , , , , , , ,


december 8, 2009
Foto: Erik Svensson (Erik By Erik)

Foto: Erik Svens­son (Erik By Erik)

Jag sak­nar Henok Achido bland årets nomi­ne­ringar till P3-Guld och Gram­mis 2010. Jag är dels rätt impo­ne­rad av att den nya gene­ra­tio­nen fått ta stor plats inom nomi­ne­ring­arna till båda pri­serna. Men jag är  för­vå­nad över Henoks frånvaro.

Jag vet att album som släpps i bör­jan av året ten­de­rar att komma i skug­gan av de album som släpps under årets senare hälft då dessa nomi­ne­ringar kom­mer till. Men med tanke på den höga kva­lité Henok Achi­dos album ”Almaz Char­min Child” hål­ler borde detta inte vara möj­ligt i just det här fallet.

Ja, jag vet, sma­ken är som baken. Och kanske är det just det som är gre­jen i det här fal­let. Tit­tar man när­mare på nomi­ne­ring­arna slår det en att det kan fin­nas vissa aspek­ter som lät­tare går hem hos jurygrup­perna… att det rap­pas på svenska först och främst. Inga kons­tig­he­ter egent­li­gen kanske. Jag menar, klart att rap på svenska bättre träf­far gemene lyss­na­ren här hemma. De gånger det inte rap­pas på svenska drar soun­det antingen åt pop-rock (Swing­fly), eller åt ett kom­mer­si­ellt och klub­bigt sound (J-Son). Det lig­ger ingen vär­de­ring i denna tappra ana­lys. Bara en vilja att för­söka för­klara det oförklarliga.

För mig är Henoks platta defi­ni­tivt en av årets bästa. Albu­met, som fick bl.a helsi­dor och SVD och DN och topp-recensioner av musik­jour­na­lis­ter lan­det runt, inne­hål­ler enbart pro­duk­tio­ner i hög kva­lité och fan­ta­si­fulla samp­lingar. Den är märk­bart väl­pla­ne­rad, med ett enhet­ligt genom­gå­ende sound. Plat­tan är ”rund”, vil­ket inne­bär att den har en bör­jan och ett slut. Dess­utom top­pas spå­ren med per­son­liga och rätt intima låttex­ter och kom­pe­tent rap. Den som lyss­nar på rapen vet att Henok just nu är en av våra abso­lut bästa MC’s som vari­e­rar och leker med sitt flow och sna­rare dribb­lar med bea­tet än lig­ger på det. Dess­utom har låtar från plat­tan visat sig ha hit-faktorn och rul­lat fre­kvent i radio och musik-kanaler, Henok har upp­trätt i ota­li­ga­s­venska TV-program, som för­band till kom­mer­si­ella ame­ri­kanska akter och på Hultsfred.

Kan det vara så att Henok drab­bats av Svennebanan-syndromet? Det hän­vi­sar till att Pro­moe gjorde hip­hop i mer än ett dec­ce­nium men inte blev rik­skän­dis för­rän techno-rap-låten ”Sven­ne­ba­nan” släpptes.

Henok Achido rap­par på eng­elska. Plat­tan ”Almaz Char­min Child´s” sound är dra­ma­tiskt, lite mör­kare och ”tyngre”, melan­ko­lisk och ”går i moll”.

Kan det vara så att viss hip­hop inte pas­sar Folk­hem­met obe­ro­ende av dess kva­lité? Vad bör anpas­sas iså­fall? bör artis­ter kom­pro­missa med sina pre­fe­ren­ser och anpassa sitt sound så det pas­sar öronen bättre, eller borde öronen sko­las i hip­hop? eller är det kanske dött lopp?

Fly Fresh

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

No Rest For The Wic­ked

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

Pus­her

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

Ibland ska man se till att säga sitt. Nu är det ett sådant läge. Kommentera!

17 | Kommentera! | , , ,


november 18, 2009

Det är så här­ligt att få vara med i den här eran av svensk hip­hop. Jag har ju inte varit med från bör­jan, inte varit aktiv inom musiksce­nen när sam­lingen Side­walk Head­li­ners kom ut 1998 och tiden då dagens lejon och vete­ra­ner som Pet­ter, Tim­buktu och Ken Ring slog ige­nom. Men jag är rik­tigt glad över att vara del av den nya svenska hiphop-historian.

Jag läng­tar redan till tredje omgången med svensk hip­hop på Mose­backe i sam­ar­bete med Yes!. I två omgångar har  vi valt en lineup bestå­ende av de vi tror är en del av svensk hip­hops fram­tid för en kon­sert­kväll. Första omgången novem­ber 2008 blev det Pato Pooh, J-Son, Henok Achido, Ally­a­wan, Prop Dylan och STOR. Anda omgången okto­ber 2009 blev det Moham­med Ali, Laby­rint, Näääk & Safe­houseStaff och Zacke.

Det är så kul att få upp­leva hur snabbt det rör på sig mitt under näsan på en. De flesta av den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter gör sina första radi­o­in­ter­vjuer i mitt pro­gram och jag har fått chan­sen att bli den första att recen­sera och skriva om dom i dags­pres­sen. Flera av dom som Adam Tensta, Pato Pooh och J-Son sit­ter idag i TV4s mor­gon­soffa, och sig­ne­rar tishor i SVTs Lilla Aktuellt.

Det är här­ligt… vi befin­ner oss i en myc­ket spe­ci­ell tid för gen­ren i Sve­rige, nu föds nästa decen­ni­ums stjär­nor som ska figu­rera i are­nan sida vid sida om vete­ra­nerna. Are­nan var mogen, och det ska­pa­des medi­e­ka­na­ler som kunde fånga upp. Kanske är vi lite omed­vetna om det som hän­der nu, men jag är helt tagen. Titta själv… nu sit­ter de där.

3 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv