juli 14, 2010

(klicka på bilerna för förstoring)

Då är ännu en säsong med lan­dets enda och största hip­hoppro­gram med fokus på det svenska är slut och som­mar­vi­lan tar vid. ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop” hål­ler fort­fa­rande for­tet med högst web­träf­far av alla pro­gram på Met­ro­pol. Inpo­ne­rande av ett pro­gram som klas­sas som ”smalt” av många. Nytt för den här säsongen har varit ännu fler lyss­nare från hela lan­det, att du som lyss­nar kun­nat hänga på pro­gram­mets face­book­sida under live­sänd­ning­arna och genom det delta i pro­gram­met, och en extra sats­ning på Fokus­gäs­ter som inte är från Sthlm, Gbg och Malmö.

Säsong sju har varit lite av en peak. Svensk hip­hop leve­re­rade förra året flera nya stjärn­skott, ja om man inte har koll på det som sker under­ground. Många så kal­lade nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter slog sig ige­nom och eta­ble­rade sig även för den breda mas­san… det var gram­mis­no­mi­ne­ringar och fes­ti­val­spel­ningar. I vår har många av de nam­nen legat lite lågt, och istäl­let har en hel del andra tagit plats. Fokus­gäs­ter denna säsong:

Prop Dylan, Mag­nus Ryt­ter­stam, Hou­man Sebg­hati, Andreas Grega, Mofeta & Jerre, Car­lito, Zacke, Stock­holms­syndro­met, Embee, Byn Clic­ken, Mys­ticman, Pet­ter, Mar­cus ”Mackish” Price, Gorilli, Marc Ström­berg (Tare Lungt 1– 4), NewKid, Dekan (vin­na­ren av The MC HT-2009), Chipchop­pin Order, Salem Al Fakir och Mil­lion Sty­lez, Eboi & Gla­ciuz, Dal­tone

Det ska bli spän­nande att se vad hös­ten 2010 har att bjuda på.

Vad kom­mer Adam Tensta att bjuda på? Hur kom­mer ”hans cool” att låta i nya kom­mande albu­met?
Kom­mer Tim­buktu att satsa vidare på sin radi­o­pro­gram­le­dar­kar­riär?
Vem blir nästa säsongs stora stjärn­skott som bre­a­kas?
Kom­mer Tof­fer leve­rera en höst­dar­ling som han gjorde med vår­dar­lingen ”Vifta med hän­derna”?
Kan stock­hol­mare claima Öris som deras nu när han flyt­tat till huvud­sta­den?
Kom­mer Sve­rige krylla av mer mini­ma­lis­tiska Skwee-beats?
Kom­mer Ken Ring att flytta till Kenya igen och kom­mer hans ung­doms­fot­bollslag Crack Uni­ted att komma till Cham­pi­ons Lea­gue?
Hur blir det med Pet­ters Twit­ter­maf­fia STM? kom­mer de fort­sätta twittra?
Hur bra är sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion?
Kom­mer STOR att bli större?

Följ ”En kär­lek­s­at­tack på svensk hip­hop i höst”, det är ju där du får höra allt först. Dess­utom kom­mer pro­gram­met som van­ligt att pre­sen­tera nya stjärn­skott och pre­miärspela ny musik. Vill TACKA alla som lyss­nat på pro­gram­met och varit med i dis­kus­sio­nerna. Tack för alla mail, sms och kom­men­ta­rer på facebooksidan!

Tills dess kan du gå in på ”Tidi­gare Pro­gram” och se bil­der lyssna igen på det du mis­sat. Och du… följ Evo­lu­tion. Gör det. Sista släp­pet var singel med Laby­rint: www.evolutionhiphop.se

Pro­gram­met är till­baka fre­dag 27 augusti.

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juni 7, 2010

Lyssna här:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

De båda var Fokus­gäs­ter i mitt pro­gram i fre­dags. De är nu aktu­ella med en gemen­sam EP vid namn ”Rose Red” som jag fick för­hands­spela flera låtar från. Samarbetet mel­lan dessa två av lan­dets bästa MC:s på eng­elska är intres­sant och rätt osan­no­lik… Eboi kör på högre bpm, numera på house/electro-influerade beats, medan Gla­ciuz pre­fe­ren­ser är mer klas­siska hiphop-produktioner. De båda  har möts i vad som har livit en rätt intim ”mellow” platta, där ett lägre tempo tillå­ter de båda att komma fram ordent­ligt med sats­ning på lyri­ken och historieberättandet.

Eboi är numera ett väl­känt ansikte och röst, han har hörts och synts vi sidan om Adam Tensta i flera år nu och läng­tan efter ett solo­släpp från honom har varit stor. För dig som inte hänger med angå­ende Gla­ciuz… han var en av de som lovor­da­des mest under sent 90-tal som ”nästa stora namn” inom svensk hip­hop. Tyvärr avtjä­nade komsports­pro­fi­len ett straff direkt efter släp­pet av Wake Up-call 2005 och var sedan från­va­rande till och med år 2008 unge­fär. Gla­ciuz står också för mix­ningen av en del låtar på J-Sons förra album, exempl­vis ”Win­dows” och ”Head in the Sky”.

2 | Kommentera! | , , , ,


juni 7, 2010

Det jag säger är att vi i fre­dags öppnade upp vår VIP-telefon och då ringde plöts­ligt Pato Pooh in och bad om hjälp med att hitta rek­vi­sita han behö­ver till sin musik­vi­de­o­in­spel­ning. Han behövde bland annat: en kvinn­lig super­man­dräkt, en svart piska, en strut med rosa mjuk­glass, sti­lett­kniv, en napp­flaska ed mjölk, en säng. Ken Ring smsade in och menade att han har de mil­jo­ner som fat­tas på svensk hip­hops konto… och Eboi och Gla­ciuz pre­miärspe­lade sina nya låtar.

In här för att se bil­der och lyssna på det hela!

Dess­utom redde vi ut gre­jen är med P Diddy. Kakan Her­mans­son, del i La Vida Locash-crew och klub­bar­ran­gör, ville reda ut vad hypen kring Diddy är som hon anser vara en usel rap­pare. Dj Jens från Soul Underground-radio (hiphop-radio som gått i 15 år) gick till för­svar och pra­tade om P Did­dys stjärn­sta­tus. Ame­tist och pro­du­cent David fyllde i med att Diddy bl.a pro­du­ce­rad Mariah Careys platta och många and­ras… och Big­gies såklart. Frå­gorna ledde till den eviga frå­gan om pro­du­cen­ter måste greppa mic­ken som Tim­ba­land och Kanye West exem­pel­vis… och om hur pass Big­gies död bidra­git till Did­dys storhet.

0 | Kommentera! | , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv