mars 9, 2010

När jag var liten fanns det en ryss-skräck.

Man var rädd för rys­sen. Rys­sen skulle inva­dera lan­det och ta över. Rys­sen var orga­ni­se­rad, vil­je­kraf­tig, slug och stark. Rys­sen skydde inga medel. Det hela hand­lade om för­ut­fat­tade meningar, och det fanns mardrömsscenarior.

Ryss-skräcken var inte på något vis Sve­rige för­un­nat, det var märk­bart i Hol­ly­wood action-filmer såsom Bond– och Rocky­fil­mer där ”fien­den” eller mot­stån­da­ren ofta var ryss. Motorn i det här var medias rap­por­te­ring och under­sö­kande jour­na­li­stik som hade fokus på Ryss­land före­ha­van­den. Då var det USA som star­tade elden. USA star­tade ryss-skräcken, de hade motiv till det, och vin­ning i omvär­delsn iso­le­ring av rys­sen. Ryss­land ville näm­li­gen begränsa USA:s infly­tande i Cen­tra­la­sien. Nåväl… Räds­lan för rys­sen har idag bytts ut mot räds­lan för mus­li­men. Ännu en gång eldad på av USA med stor­star­ten i 11/9-attacken och USAs påstådda ”kri­get mot terrorismen”.

Muslim-skräcken har pågått ett tag, det är inget scoop jag har. Men just nu vet mus­lim­skräc­ken inga gränser.

Insla­get i TV4s pro­gram Kalla Fakta för en vecka sedan är ett typex­em­pel på det här. Ämnet var ”reli­giösa extre­mis­ter vill stoppa dans och musik i Rin­keby[…] starka kraf­ter som för­sö­ker hindra unga kvin­nor att besöka fes­ter […] extre­mis­ter för­sö­ker också styra vad tje­jer ska ha på sig, var de får röra sig i Rin­keby – och pre­di­kar att de kan hamna i hel­ve­tet om de dan­sar till musiken […]”.

SVTs pro­gram Debatt (ett pro­gram som enligt mig har högre tro­vär­dig­het än Kalla Fakta) för­sökte följa upp detta vec­kan därpå med debatt live i TV. SVT fick lägga ner idén. Ju mer de grävde desto tun­nare blev ämnet. Ju mer de grävde desto mindre fanns det att prata om. Jag var inte förvånad.

När jag pra­tat med unga per­so­ner i Rin­keby efter Kalla fak­tas inslag sa samt­liga (jag pra­tade med cirka 10 pers) att det hand­lade om tre enstaka per­so­ner som springer runt  i lilla Rin­keby och pro­te­ste­rar mot dans, fes­ter och att tje­jer festar.

Sätt det i per­spek­tiv gente­mot Kalla Fak­tas rubriker.

12 | Kommentera!
, , , ,12 kommentarer


 1. Inget med artikeln, bara kommentarerna skriver:

  Jag skäms för att gilla hip­hop ibland.. Var­för ver­kar alla hip­hop­pare tro på kon­spi­ra­tio­ner och annat trams?

  OM Illu­mi­nati hade fun­nits, var har dom sina pengar och var­för är de inte med på phor­bes lis­tan?
  Pengar är ju ganska vär­de­lösa om man inte kan ha de på ett konto och de inte räk­nas med i valu­ta­räk­ningen för då blir det infla­tion när de används.

  Hou­man: OM cia hade ska­pat al-qaida (vil­ket i sig vore befängt men vi leker med tan­ken) så ursäk­tar väl inte det vad de som är med i orga­ni­sa­tio­nen gör?
  Om nån Säpo snubbe hade star­tat og hade inte det spe­lat någon roll, de är ju fort­fa­rande kri­mi­nella de som är medlemmar.

  Sen tror jag inte mus­li­merna ska ta det så per­son­ligt, pre­cis som du skri­ver var det rys­sen förr, och för mus­li­merna är det usa och judarna, kanske hatar kine­ser jamai­ka­ner?
  Det går ju som mode det där och det hand­lar kanske om media vad vet jag men jag tror att om man för­sö­ker se förbi reli­gi­ons­a­spek­ten och inte pra­tar om det som ett reli­gi­ons­pro­blem utan som ett galna-idioter-som-förstör-för-alla-andra-problem kanske det vore lät­tare, men alla såna här artik­lar där man pekar ut mus­li­mer som offer gör ju bara att man får det att se ut som om mus­li­mer och de puc­kon som får mus­li­mer att se dåliga ut är samma sak.

  jag vet ingen svensk som är rädd för mus­li­mer för övrigt.

  Om man tyc­ker det har bli­vit myc­ket dis­kri­mi­ne­ring av mus­li­mer på senare tid kan det bero på att det knappt fanns mus­li­mer här förut. Klart att inte de som är äldre för­står sig på mus­li­mer, de lärde sig inte om islam i sko­lan, de har inte kännt någon mus­lim medans de växte upp eller nånting.

 2. Bayou skriver:

  Du är en ängel Ame­tist! Kolla in: http://www.mmrk.org
  och håll ögon och öron öppna för nästa Tensta­träff för mer inblick i situ­a­tio­nen. Vi måste säga ifrån innan det blir värre!

 3. Houman Sebghati skriver:

  Bra Ame­tist. BBC har gjort en doku­men­tär om feno­me­net, Den heter The power of night­ma­res. Blir ännu intres­san­tare när man får reda på att kalla kri­get var en bluff, desig­nad av neo­kon­ser­va­tis­ter för att skrämma Yen­karna, och att CIA lik­väl ska­pade det som senare blev Al-Qaida. Men det vet ju du :)

 4. moms skriver:

  Sor­ligt att folk inte stan­nar upp och tän­ker för sig själva…sorgligt att många tror på det här också.…sorgligt att media för­sö­ker skapa pro­blem som egent­li­gen inte finns…

 5. Mmm skriver:

  Dom som är med i illu­mi­nati är värl­dens rikaste och mäk­ti­gaste män­ni­skor som för­sö­ker styra hela världen…

 6. Mmm skriver:

  Illu­mi­nati styr hela media bran­schen dom vill vända allt mot mus­li­merna. Det som hände 11/9–01 har inget med mus­li­mer att göra det är illu­mi­nati som står bakom allt. Dom vill ta bort hela mel­la­nöstern och alla andra mus­limska län­derna. Illu­mi­nati är en orga­ni­sa­tion som dyr­kar djävulen.

  http://www.youtube.com/watch?v=PBKDZhu-EZw kolla noga på d här klippet

 7. Niz skriver:

  Sant det du skri­ver, men tyvärr fun­kar värl­den så, ver­kar det som…
  Om det inte finns nån fiende, hur ska män­ni­skor då kontrolleras?

  Kolla gärna in: http://www.youtube.com/watch?v=DF7oNGBghGE

  Ha de bra…

 8. M skriver:

  När ska vi sluta GENERALISERA män­ni­skor?
  Och sluta trycka ned varanndra??När ska vi ta ett eget ansvar och inte göra och tycka som alla andra gör?
  Jag har slu­tat kolla på debat­ter och tv över­hu­vud­ta­get. Har nog ald­rig känt mig mer levande efter…Wake up people!!!

 9. J skriver:

  Visst är det så… tyvärr!!!

 10. Mohamed skriver:

  Skönt att det äntli­gen kom­mer fram att det finns väl­digt lite fakta om de såkal­lade extrema islamisterna.

  Skulle vara intres­sant att se hur många av de senaste årens SVT debatt pro­gram har haft temat mus­li­mer kontra till sitt pub­lic ser­vie uppdraget.

 11. S skriver:

  Media har ten­dens att blåsa upp saker och ting när det gäl­ler mino­ri­tet grupper.

 12. Anonym skriver:

  Är du för­vå­nad själv? Detta gäl­ler allt som media tar upp. det hand­lar ofta om mindre än 1–2% som för­stör för resten.

Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv