maj 24, 2010
Chipchoppin Order och Ametist

Chipchop­pin Order och Ametist

ChipChop­pin Order, grup­pen från Örebro som är känd av alla som har koll på den så kal­lade under­groundsce­nen i Sve­rige kom­mer kanske inte vara under­ground så länge till. De var Fokus­gäs­ter i pro­gram­met i fre­dags berät­tade om ”den ound­vik­liga 4-stegs-planen” för varje svensk rap­pare. Den ser ut på detta vis: Ame­tist, Red­line, Nileskär, Tommy Tee. Lyssna på andra delen av pro­gram­met så får du höra själv.

Då får du också höra de berätta om hur bort­gången av deras band­med­lem har påver­kat deras ambi­tio­ner. Plöts­ligt sat­tes saker och ting i per­spek­tiv och de valde att börja jobba med musi­ken och kar­riä­rerna på all­var. Och det ser bra ut… de har alla delar de behöve inom grup­pen för att komma vidare. Allt från musikvideo-produktioner till gra­fisk design, blog­gande, bok­ningar och pro­duk­tio­ner är sam­lat och de job­bar som sitt eget bolag.

Det här sät­tet att jobba var något som Kid Colt och Björn Berglund pra­tade om i pro­gram­mets första del. Kid Colt, som är en av lan­dets få grime-rappare skri­ver just nu på in kandidat-uppsats i Upp­sala i ämnet eko­nomi. I upp­sa­ten har han fors­kat kring hur obe­ro­ende skiv­bo­lags mar­kand­fö­ring påver­kats av inter­net och hur inter­net påver­kat deras mark­nads­fö­ring och sätt att jobba. Kid Colt hade för sin egen del också fått en del insyn i vad som krävs för att bre­aka som artist i en modern tid. De obe­ro­ende skiv­bo­la­gen måste oftast jobba som mång­syss­lare och prof­fe­sio­na­lism väger kanske till och med tyngre än ren talang.

I pro­gram­met fick vi idag också en liten MPC-lektion av pro­du­cen­ten och kon­ce­p­ut­veck­la­ren Björn Berglund, hela 3 pre­miärspel­ningar av ny musik… och myc­ket annat. Dess­utom byggde vi vår egen hip­hoplag för Fång­arna på for­tet… intel­lek­tu­ella Tim­buktu och PstQ blev skic­kad till Fader Foura och Gåtan, Pet­ter fick ta styrke­pro­ven, Ison fick ta klät­ter­väg­gen på grund av de stora tri­cep­cen, och Ken Ring fick inte simma…

Klicka här för att se fler bil­der och lyssna på pro­gram­met du missat.

Kid Colt och Björn Berglund i studion

Kid Colt och Björn Berglund i studion

http://www.chipchoppin.com

0 | Kommentera!
, , ,Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv